Prioritering av planbehov

Vurdering og prioritering av kommunens planbehov må ta utgangspunkt i kommunens situasjon og utfordringsbilde, og prioritere slik at planarbeidet blir mest mulig effektivt og behovsstyrt. Situasjonen ved etablering av en ny kommune skiller seg fra normalsituasjonen der en kommune skal vurdere behovet for justering av eksisterende planverk opp mot ytre og indre endringer i utfordringsbildet, på to vesentlige måter:

  • Den nye kommunen er både større og mer kompleks enn noen av de tre gamle kommunene. Dette gir utfordringer knyttet til lokalkunnskap, behov for en mer kunnskapsbasert tilnærming til geografisk variasjon i utfordringer internt i kommunen, og samordning av politikkområder for å møte sammensatte, langsiktige utfordringer. I arbeidet med å forberede etablering av den nye kommunen, har det vært pekt på mange strategiske muligheter. Etablering av en ny kommune gir mulighet for å utvikle ny politikk og et nytt sett av styringsverktøy for en ny og større kommuneorganisasjon, og mulighet for omstilling og reorientering for å møte og løse utfordringer kommunen står overfor. Det er også hensikten med å etablere en ny kommune.
  • Omstillingsprosesser er krevende. Det er mye som skal på plass samtidig når tre kommuner blir en ny kommune. Det er behov for harmonisering av styringsverktøy, eller utvikling av felles politikk for løpende forvaltning, tjenesteproduksjon og tjenesteutvikling innenfor flere områder av kommunens virksomhet allerede i 2020. Det vil si før ny felles kommuneplan med handlingsdel kan være på plass som overordnet, samordnet styringsverktøy.

Til sammen gir dette et enda større behov for prioritering mellom ulike former for planbehov, enn ved vurdering av behovet for justering av en eksisterende kommunes eksisterende planverk. Ved kommunestyrets behandling av Økonomiplan 2020-2024 ble det vedtatt igangsatt en rekke planarbeid og tiltak. Rådmannens har i møte med Formannskapet 17.12.19 kvalitetssikret sin forståelse av hvordan de enkelte av disse verbalforslagene kan svares ut gjennom: iverksetting, utarbeidelse av egen politisk sak, eller utarbeidelse av handlingsplan eller temaplan (slik disse planverktøyene er beskrevet tidligere under forslag til plansystem).

Behov for harmonisering av felles politikk eller styringsverktøy som er nødvendig for kommunens løpende forvaltning og tjenester allerede i 2020, og som ikke er avhengig av samordning gjennom kommuneplanens samfunnsdel, må igangsettes så snart som mulig.

Arbeidet med kommuneplanens samfunnsdel må innrettes på en slik måte at den bidrar til å ruste kommunen til å møte de langsiktige utfordringene Drammenssamfunnet står overfor, og samtidig samordnes med andre prosesser på en mest mulig effektiv og hensiktsmessig måte. 3 strategiske grep foreslås lagt til grunn for prioritering av planoppgaver:

  1. Strategisk, men overordnet samfunnsdel av kommuneplanen utvikles og vedtas før kommuneplanens arealdel.
  2. Strategisk samfunnsdel utvikles og behandles før nye sektorvise strategier og temaplaner, for å sikre strategisk samordning. Det innebærer at elementer fra temaplaner i de tre tidligere kommunene må vurderes harmonisert i 2020, og at arbeid med politisk prioritering av utfordringer og muligheter, mål, visjoner og strategier innenfor ulike sektorer av kommunens virksomhet igangsettes våren 2020 som både ledd i budsjettprosess og grunnlag for samordning og prioritering i kommuneplanens samfunnsdel.
  3. To hensyn må ivaretas i arbeid med prioriterte utfordringer/innsatsområder: På den ene side, behovet for å komme i gang med tiltak raskt. På den andre side, behovet for å sikre langsiktig og strategisk samordning av tiltak på tvers av sektorer over tid.