Innspill fra frivillighetsundersøkelsen

Det er gjennomført en frivillighetsundersøkelse som gikk til lag og foreninger i kommunen. I tillegg har nærutvalgene kommet med innspill.

Resultatene fra frivillighetsundersøkelsen

Resultatene fra frivillighetsundersøkelsen kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

 • Det er store forbedringspotensialer i kommunikasjons- og formidlingsarbeidet.
 • Det er behov for økt tilgjengeliggjøring av lokaler for frivilligheten.
 • Det er behov for tydelige kontaktflater mellom kommunen og frivillig sektor lokalt.
 • Det er behov for bedre samarbeidsformer.
 • Det bør tilrettelegges i form av kurs og seminarer.

Gjennom frivilligundersøkelsen er det pekt på noen områder med forbedringspotensialer:

 • lokaler
 • kontakt med kommunen
 • informasjon
 • tilskudd
 • samarbeid

Innspill fra nærutvalgene

Innspill fra nærutvalgene kan oppsummeres i følgende hovedpunkter:

 • plattform for samarbeid mellom frivillig og offentlig sektor
 • tydeliggjøre frivillighetssentralenes rolle i samhandlingen mellom kommune og frivillighet
 • partnerskaps- og samarbeidsavtaler
 • lokaler
 • kunnskapsdeling mellom kommune og frivillighet
 • kommunikasjon, kontaktperson i kommunen
 • forutsigbare og forpliktende tilskuddsordninger
 • informasjonsflyt
 • møteplasser