Svar fra innspillsrunde

Innspillene er kommet inn via kommunens hjemmeside (frist 21.04.23), og er knyttet til hvordan kommunen og frivilligheten kan samhandle bedre.

Innspillene har ikke avsendere, utover dem som selv har valgt å legge det inn.

Innspill oppsummert

Det er behov for:

 • Møteplasser for dialog, samarbeid og nettverksbygging, for eksempel Frivilligbørs
 • En kontaktperson i kommunen, for eksempel en frivillighetskoordinator 
 • Regelmessige møter, og nyhetsbrev og informasjon på papir
 • Samarbeidsavtaler 
 • En nettside eller portal som samler all informasjon:
  • om frivillighet
  • tilskuddsordninger
  • oversikt over lag og foreninger
  • aktivitetskalender
  • bookingsystem
 • Oversikt over lokaler:
  • Hvilke lokaler passer til hvilket bruk?
  • Universelt utformet lokaler 
  • Lokaler per bydel 
  • Priser og hva som er gratis 

Alle innspill per spørsmål

Hva er det viktigste kommunen kan gjøre for å styrke samarbeidet mellom kommune og frivillighet? 

 • Drammen Friluftsforum mener at det viktigste er at kommunen er forutsigbar i samarbeidet med frivilligheten og inviterer til samskaping når det gjelder å utvikle aktivitetstilbud og arenaer for befolkningen. At det er enkelt for frivilligheten å ta kontakt med kommunen og at man møter gode og forutsigbare prosesser internt i kommunen er viktig for friluftslivforeningene. Kommunen bør være proaktive og interesserte når det kommer til initiativer fra frivilligheten. Lange interne avklaringsprosesser med lite informasjonsflyt til foreningene er utfordrende for frivilligheten. Her er kommunen allerede på god vei og vi merker at det blir bedre. Drammen friluftsforum og våre medlemsforeninger opplever det fortsatt som uforutsigbart og vanskelig å få svar på spørsmål knyttet til bruk av kommunale bygg og utvikling av nye bygg og anlegg til friluftsformål. Kommunens ansvar innen bygg oppfattes av våre medlemsforeninger som fragmentert og lite oversiktlig. Det er vanskelig for foreningene å ta kontakt med riktig etat når ansvaret er fordelt på flere ulike avdelinger og Drammen Eiendom KF. Å få til gode og mer oversiktlige prosesser og et kontaktpunkt for frivilligheten her vil være svært positivt. 
 • Egne samarbeidsavtaler med organisasjonene med forutsigbarhet og finansiering. Frivillige organisasjoner tilbyr en stor verdi i form av ressurser og mange mennesker som ønsker å engasjere seg, men frivillighet må koordineres og dette fordrer tilskudd også til drift. 
 • Samarbeid på tvers er en stor verdi. 
 • Mindre byråkrati og detaljstyring.  
 • Være lette å få tak i og være positive til samarbeid. 
 • Opprette møteplasser hvor kommunen kan møte lag og foreninger for dialog og konstruktive løsninger. 
 • Dialog, klare forventnings - og samarbeidsavtaler. Frivillighetskoordinator. 
 • Avklare hvem som i utgangspunktet eier oppgaven, sørge for en ansatt som er dedikert for jobben til å ta vare på de frivillige som etter hvert gis muligheten til å utføre oppgaven. 
 • Tilrettelegge for at frivillige organisasjoner kan samarbeide med å løse kommunes oppfordringer.  Mer fleksibel bruk av midler, lokaler og annet.
 • Lage/ delta på ulike arena og sette av tid til å møtes regelmessig. Lage/delta på frivillighetsbørs. 
 • Oppsøke de stedene det er frivillige. 
 • Ivareta de frivillige i sin rolle. 
 • Tydelig og synlig "kontaktperson" i kommunen for frivillige organisasjoner. Denne personen eller delen av vår organisasjon må også ha en oversikt over hvilke samarbeidsrelasjoner vi har. F.eks. regner jeg med vi har samarbeid med DNT, dette er nyttig for oss i helse å vite noe om, hvilken person i DNT forholder andre i kommunen seg til etc. Bare et eksempel. 
 • Enklere informasjon. Sende ut informasjon på e-post. Informere enkelt, med færrest mulig ord. 
 • BYGGE GOD FRIVILLIGHETSKULTUR hos alle ansatte slik at frivillige ønsker å bidra, og slik at de ønsker å komme tilbake. 
 • Trening av ansatte for å ta i mot og ivareta de frivillige må være en satsning/prioritering for å lykkes. 
 • Tydelige linjer og kontaktpersoner . God og oppdatert informasjon nett og papir. 
 • Kommunen må være mer tydelige og åpen med hva de har behov for av frivillighet (frivillige vil bidra med noe de selv liker, så det er viktig at de vet hva vi ønsker oss). 
 • Bedre samarbeid mellom programområdene, slik at man vet hva den andre jobber med, og ikke "bruker opp" frivilligheten f.eks. med spørreundersøkelser. 
 • Sette alle frivillige på samme side av bordet. Samarbeid og se hva hver enkelt kan tilby, for tilsammen komme med et helhetlig tilbud til de som trenger bistanden. 
 • Vise å sette pris på de frivillige, de som engasjerer seg og gjør "jobben". Å dele ut en frivillig-pris en gang i året er ikke nok. Ha en plattform hvor man viser de engasjerte menneskene, f.eks. "månedens frivillig" som intervjues i lokale medier. 
 • Flere frivilligbørser! Jobbe med kultur for samarbeid. Ha kontaktpersoner for lag og foreninger i skoler og på institusjoner. Invitere lag og foreninger inn til foreldremøter på skolene, og la de presentere seg. Mindre byråkratisk tilskuddsordninger. Låne ut lokaler enkelt. 
 • Invitere ALLE ulike frivillige organisasjoner, ikke bare de største! 

Hva er det viktigste kommunen kan gjøre for å lette kontakten mellom kommune og frivillighet? 

 • Frivilligheten bør ha en hovedkontakt inn, eller iallfall en kontakt pr. "sektor" (idrett, friluftsliv, kultur). Kommunalt ansatte som er i jevnlig kontakt med frivilligheten, bør ha mandat til å avklare saker og kontakte andre avdelinger i kommunen. 
 • Behov for en frivillighetskoordinator som har en helhetlig oversikt som jobber ut mot frivillige lag, foreninger og organisasjoner.  
 • Dialogmøter - opprette et eget råd for frivillige organisasjoner.  
 • Kommunen må ha kjennskap til hva frivilligheten tilbyr. Det er et stort mangfold. 
 • En egen side der man finner alt - Frivillig Nye Drammen - der ting er samlet, lett å søke etter og med oppdatert informasjon. 
 • Kontaktpersoner som er godt informert og som har oversikt, og er tilgjengelige. 
 • God kommunikasjon begge veier. 
 • Faste møtepunkter, en kontaktperson. 
 • La Frivilligsentralene bli styrket som lokale knutepunkt for å ivareta denne oppgaven. Forstå hva som er forskjellen på enkeltmenneskers engasjement som frivillig og foreningenes egne, frivillige oppgaver. Dette er et vesentlig punkt til forståelse for administrasjon og politikere. Foreningene har egeninteresse som forening, derimot vil enkeltmenneskes engasjement være "Lever av lyst og dør av tvang" 
 • Åpne samarbeidsmøter i bydelene. 
 • Lage/ delta på ulike arena og sette av tid til å møtes regelmessig. 
 • Ivareta de frivillige i sin rolle. 
 • Enklere informasjon. Sende ut informasjon på e-post. Informere enkelt, med færrest mulig ord. 
 • Tilgjengelig og oppdatert informasjon med kontaktinfo på nettsiden. 
 • For den eldre generasjonen er det viktig med informasjon som ikke er nettbasert.
 • Legge til rette for gode møteplasser.  
 • Faste nettverksmøter mellom kommune og frivillige organisasjoner. 
 • Ha faste kontaktpersoner og en åpen dialog. Ha sammenkomster hvor man kan bli kjent med hverandre. 
 • Snakke med FRIVILLIGE, ikke ansatte i frivillige organisasjoner, men de frivillige som driver de forskjellige prosjektene, høre deres synspunkter og ideer. Det er mye kreativitet der ute og mange engasjerte som fortjener å bli hørt. 
 • Kontaktpersoner med bilde, e-post og gjerne også telefon lett tilgjengelig. Det må være lokale kontaktpersoner i nærmiljøene og ved skoler og institusjoner. 
 • Samarbeid og dialogkanaler med flerkulturelle organisasjoner er viktig for å lette kontakten mellom kommunen og den delen av frivilligheten som har fokus på minoriteter/innvandrere/flerkulturelle. Dette er dessverre som oftest også sosio-økonomisk mindre ressurssterke grupper og har en del andre utfordringer i tillegg til utfordringer frivilligheten har fra før, så tilskudd til og samarbeid med disse organisasjonene bør prioriteres. 
 • Åpne lokaler for bruk av frivillighet, det kan ikke være opp til hver rektor feks å låne bort lokaler/utstyr. Det oppleves svært begrensende. 

Hvordan kan kommunen best legge til rette for god informasjonsflyt? 

 • Gjennom god kontakt og samspill med rådene, herunder Drammen Friluftsforum, og å etablere hovedkontakter for frivilligheten. Det er viktig å være åpen og positiv når frivillige foreninger tar direkte kontakt. De har ofte lite innsikt i kommunal forvaltning, og ofte et begrenset tidsvindu for å få ting gjort. Når det kommer til kontakten mellom kommunen og vår organisasjon (Drammen Friluftsforum), synes vi den er grei. 
 • Her tror jeg også nøkkelen er en frivillighetskoordinator i kommunen som kan sende ut informasjon. Samle til temadager. 
 • En egen side der man finner alt - Frivillig Nye Drammen der ting er samlet, lett å søke etter og med oppdatert informasjon. 
 • Bedre og mer fleksibel løsninger på hjemmesiden. 
 • Regelmessige møter og nyhetsbrev. 
 • En felles portal. 
 • Ansatte som er tilknyttet lokalt og som enkelt vil kunne orientere seg ut lokalt. Frivilligheten er kort reist, de fleste vil bruke sitt engasjement i sitt nærmiljø. 
 • Bedre og mer fleksibel løsninger på hjemmesiden. 
 • Gode lenker på nettsiden til Drammen kommune. 
 • At ledere er involvert i arbeidet. 
 • Enklere informasjon. Sende ut informasjon på e-post. Informere enkelt, med færrest mulig ord. 
 • Oppdatert nettside 
 • Papirinformasjon til de eldste innbyggerne 
 • Annonsere informasjonsmøter i DT og andre lokalaviser. 
 • Tema på informasjonsdager for de over 75. 
 • Sentralbordet MÅ vite hvem de skal sette over til i riktig kommunedel. 
 • Ha ett fast nettsted/sted der man kan få/finne informasjonen. 
 • Lage rutiner for det. Ansatte i frivillige organisasjoner får ikke vondt av å rapportere grundigere og oftere. La dem også formidle de frivillige sine ideer og tanker om hvordan "det" skal gjøres. De frivillige kan mye og er villige til å engasjere seg. 
 • God og lett tilgjengelig felles oversikt over lag og foreninger og aktivitetskalender. 
 • Mailer eller egen facebookgruppe f.eks. 

Hva er det viktigste kommunen kan gjøre for å sikre tilgjengelighet til kommunens lokaler?

 • Lokaler og eiendommer er noe av det vanskeligste frivilligheten driver med. Her bør det være gode prosessløp internt i kommunen. Dette både for å kunne bruke/leie kommunens lokaler i enkelttilfeller, men også i tilfeller der frivilligheten bruker/leier kommunalt eide eiendommer og bygg over lengre perioder. Utad framstår det som Drammen kommune ikke har avklart prosessløp internt og med Drammen Eiendom KF med hensyn til håndtering av denne typen saker. 
 • Vet ikke hvordan dette fungerer i dag, så vanskelig å vurdere. 
 • Oversikt per bydel om hva som fins av lokaler og hvordan man kan leie/låne. Oppdatert adresseinformasjon og mulighet til å se om noe er ledig, som en kalender.
 • Bookingsystem online, med mulighet for lengre intervaller. 
 • Først må alle lokalene være universell utformet. Lag og foreninger må kunne få leie lokalene for en billig penge samt at det må være et bookingsystem. 
 • Booking på nett. 
 • Arrangementer som er åpne for alle og som er i regi av frivillige bør kunne bruke kommunens lokaler. Det må være en forståelse for dette politisk og administrativt. 
 • Informasjon og god booking løsning. 
 • Legge ut på nettsiden i Drammen kommune hvilke lokaler som er tilgjengelig og hvordan komme i kontakt med de ansvarlige. 
 • Hvilke lokaler som passer til hvilken « bruk ». 
 • Ha all informasjon på et sted og liste opp alle lokaler som er tilgjengelige. 
 • Enkelt bookingsystem på nett OG et telefonnummer de kan ringe for å booke dersom de ikke kan bruke nettet. 
 • Gratis eller billige lokaler (Kanskje se til Carpe Diem demenslandsby hvor de låner ut lokaler i bytte av frivillig innsats i demenslandsbyen). 
 • Gjøre flere oppmerksom på www.aktiv-kommune.no. Der ligger tilgjengeligheten. 
 • Tilgjengelighet er begrenset av byråkrati. Bestilling og avbestilling bør være tilgjengelig ikke bare på nett. 
 • Nøkkelsystem med digitale koder - så man ikke må hente og levere nøkkel i kontortid. God oversikt over lokalet som er tilgjengelige (med kalender) og online booking. 
 • Det bør være begrensninger i hvor mange ganger, og hvert fall hvor mange helger, en forening kan låne kommunens lokaler gratis eller leie til en rimelig pris i løpet av året. Noen foreninger er veldig raske med å booke kommunens lokaler i lang tid fremover, slik at det nesten aldri er noe ledig når andre ønsker å låne/leie. Det bør være bedre fordeling av lokaler m.a.o. 
 • Snakke med de som bruker lokalene til daglig om å åpne for bruk av frivillighet. Nettside som er god for booking. 

Hva er det viktigste kommunen kan gjøre for at det skal bli enkelt å finne frem til aktuelle tilskuddsordninger? 

 • Vi synes tilgangen til og informasjonen om tilskuddsmuligheter på nettsider mm. er god. 
 • Samlet oversikt på kommunens nettsider.  
 • Dele i sosiale medier. 
 • Samle informasjon ett sted, med tydelige søknadsfrister som et årshjul og kriterier og link til evt. skjema. 
 • Først må det være enkle tilskuddsordninger som gjelder for lag og foreninger samt god oversikt på kommunens hjemmeside. 
 • Tydelig informasjon. 
 • Etablerte foreninger klarer nok dette selv, nettbaserte informasjoner vil de fleste få med seg. Enkeltpersoners engasjement bør ha Fivilligsentralen som kontakt/hjelp og samarbeid. 
 • Sende ut informasjon, hjemmeside og sosiale medier. 
 • Synlig Lenker på nettsiden i Drammen kommune som omhandler frivillighet og muligheter for tilskuddsordning på samme side. 
 • Dele tilskuddsportalen. 
 • Ha all informasjon på et sted og liste opp alle tilskuddsordninger som er tilgjengelige. 
 • Ha informasjonen lett tilgjengelig på nettsiden, samt sende ut informasjon pr epost til de ulike organisasjonene. 
 • Som nå-tilskuddsportalen. Pass på at den er oppdatert til enhver tid. Event lage et årshjul, hvor tilskuddet er skrevet inn iht hvilken mnd søknadsfristen er. 
 • Ha en plattform med tilgjengelig informasjon. 
 • Gjøre det minst mulig byråkratisk. 
 • Dagens løsning fungerer godt. 
 • Sende ut informasjon + på nettside + på facebook når frister nærmer seg