Temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Den endelige temaplanen skal vedtas våren 2023.

Temaplanen skal gå frem til 2030, men blir revidert underveis.​

Temaplanen sier hvilke satsinger og tiltak som skal gjøres for å nå målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. Tiltakene som bestemmes i temaplanens blir deretter prioritert og konkretisering i kommunens årlige handlings- og økonomiplan.

Dette skjer

2022
2023
 • Uke 35: Temaplanseminar for eksterne aktører, mulighet for relevante innspill
 • Uke 36: Politisk arbeidsverksted i Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet
 • Uke 42: Medvirkning fra ungdommer, eldre, nærutvalgene, frivillige organisasjoner, medvirkning fra ansatte i Drammen kommune
 • Uke 46: Innspillene så langt gjøres tilgjengelig på kommunens nettsider, mulighet til flere innspill​
 • Uke 47: Medvirkning i nærutvalgene og kontakt med mindre aktører i kommunedelene.
 • Uke 3: Innspillene til temaplanen så langt publiseres på kommunens nettside 
 • Uke 4: Møte med Drammen Idrettsråd og Friluftsforum
 • Uke 7: Første utkast til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Uke 10: Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet førstegangsbehandler utkast til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
 • Uke 11: Justeringer av utkast etter førstegangsbehandlingen i hovedutvalget
 • Uke 16: Temaplan ut på 4 ukers høring

Medvirkning

Drammen kommune ønsker bidrag fra idrettslivet, friluftslivsaktører og andre. Derfor er det lagt opp til medvirkning i form av møter og innspillsmuligheter i flere runder.