Temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv

Arbeidet med å lage en temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv er nå i gang. Den endelige temaplanen skal vedtas våren 2023.

Hva er en temaplan?

Temaplanen sier hvilke satsinger og tiltak som skal gjøres for å nå målene som er satt i kommuneplanens samfunnsdel. Tiltakene som bestemmes i temaplanens blir deretter prioritert og konkretisert i kommunens årlige handlings- og økonomiplan.

Mot 2030

Temaplanen skal gå fram til år 2030. I tiden fram mot 2030 skal planen revideres.​

Medvirkning

Temaplanen var til første gangs behandling i hovedutvalg for kultur, idrett og frivillighetfor 15. mars, og er nå sendt til høring med frist 30. april:

Delta i høringsrunden

Dialogmøte

17. januar ble det arrangert et dialogmøte mellom hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet og representanter fra eldrerådet, studentrådet, ungdomsrådet, råd for personer med nedsatt funksjonsevne, Drammen idrettsråd, Drammen friluftsforum og Drammen kulturråd.

Hensikten med samlingen var at sentrale aktører skulle møtes for en dialog om temaplanens strategiske hovedgrep. Kommuneoverlege Einar Sagberg bidrog med viktige perspektiver rundt folkehelse. Nå fortsetter arbeidet med å ferdigstille kunnskapsgrunnlaget og høringsutkast av planen.

2022
2023
  • Uke 35: Temaplanseminar for eksterne aktører, mulighet for relevante innspill
  • Uke 36: Politisk arbeidsverksted 1 i Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet
  • Uke 46: Frist for innspill fra alle innbyggere, organisasjoner og foreninger
  • Uke 47: Orientiering for Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet
  • Uke 3: Dialogmøte mellom politikerne i hovedutvalget, de 4 rådene og paraplyorganisasjonene
  • Uke 7: Første utkast til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Uke 10: Hovedutvalget for kultur, idrett og frivillighet førstegangsbehandler utkast til temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv
  • Uke 16: Temaplan ut på 4 ukers høring
  • Uke 23: Endelig behandling av temaplanen