Temaplaner

Det skal utarbeides fire temaplaner, en for hvert hovedutvalgsområde. Temaplanene skal fortelle om kvaliteten og innholdet i de forskjellige tjenestene som kommunen tilbyr, og hva som skal prioriteres de neste 10 årene.

Med visjonenen «Et godt sted å leve» setter kommuneplanens samfunnsdel retning for hvordan Drammen kommune skal utvikles i årene som kommer. Alle hovedmål, delmål og strategier skal bidra til at vi når denne visjonen. I tillegg skal verdiene «nær, inkluderende og nytenkende» legge premissene for hvordan det skal jobbes.

Det skal nå lages temaplaner for kvalitet og innhold i tjenester knyttet til alle de politiske hovedutvalgene. Her skal mål og strategier fra kommuneplanens samfunnsdel konkretiseres i satsinger og tiltak som gir retning og sier hva som skal prioriteres i de enkelte tjenestene.

Dette arbeidet ledes av de politiske hovedutvalgene, og det legger stor vekt på å motta innspill fra innbyggere, kultur- og næringsliv, frivillighet og ansatte.

Det skal utarbeides følgende planer:

  • Temaplan for oppvekst og læringsløp.
  • Temaplan for helse, sosial og omsorg.
  • Temaplan for kultursektorens utvikling av kunst- og kulturlivet.
  • Temaplan for tekniske tjenester.

Temaplanene skal være et bindeledd mellom kommuneplanens samfunnsdel, som viser mål og retning, og handlings- og økonomiplanen, som er der det bestemmes hvor mye penger kommunen skal bruke på ulike formål.

Temaplan planstruktur
ILL. Temaplanarbeid

I arbeidet med temaplanene blir det viktig å meisle ut hva vi skal satse på, men like viktig hva vi ikke skal satse på.

Framdrift

Det er jobbet med utkast til temaplaner høsten og vinteren 2021. Mange interessegrupper er allerede involvert. Våren 2022 vil nærutvalgene løfte fram tema som er viktig for sitt lokalmiljø.

Temaplanene ble behandlet i hovedutvalgene før påske og det gjennomføres nå en høring på forslaget til fire temaplaner. Høringen er åpen for alle.  

Kommunen vil tilrettelegge slik at innbyggere kan komme med sine innspilli høringsperioden.

Høringen inkluderer fire dokumenter:

Høringsfrist: 09.05.2022

Temaplanene skal endelig vedtas til sommeren.

Innhold