Formannskapet

Medlemmer, møter og dokumenter

Formannskapet - driftsstyret for økonomi- og plansaker velges av bystyret selv og skal ha 13 medlemmer. Ordfører leder formannskapet.

Formannskapets oppgaver

  • Ivareta de drifts- og forvaltningsoppgaver som er knyttet til den løpende drift av kommunen
  • Fast utvalg for plansaker etter plan- og bygningsloven og kontrollutvalg etter alkoholloven
  • Valgstyre etter valgloven

Formannskapet utfører de oppgaver som lovgivningen legger til formannskapet og gis myndighet til å treffe vedtak etter særlovgivning når ikke vedtaksmyndigheten er tillagt bystyret selv eller er delegert til rådmannen.

Reglement

Saker som hører under formannskapet

  • Avgjørelser som etter plan- og bygningsloven er lagt til det faste utvalget for plansaker
  • Tildeling av salgs- og skjenkebevillinger for alkoholvarer

Formannskapet avgir innstilling til bystyret i følgende saker:

  • Kommuneplan
  • Økonomiplan og årsbudsjett
  • Kommunens regnskap og årsmelding