Slik stiller politikerne spørsmål

Det vises til behandling av interpellasjon vedr. ordførers spørsmålsinstitutt i bystyret 23.03.2010 der ordfører oppsummeringsvis presiserte: ”For ettertiden skal all e-post fra representantene sendes direkte til .

I oversendelsen skal det skal fremgå hvem som er adressat”. Ordførers e-postadresse skal ikke benyttes, og representantene følger nedenstående rutinebeskrivelse:

Bystyrets medlemmer kan rette forespørsler til ordføreren i møtet, også om saker som ikke står på sakslisten. Forespørsler skal leveres skriftlig og sendes inn på .

Ordføreren bestemmer om utfyllende svar kan gis i møtet, eller om det skal gis foreløpig svar og at uttømmende svar gis på førstkommende bystyremøte.

Bystyrets medlemmer kan stille spørsmål til ordføreren i forkant av bystyrets møte. Spørsmål skal være levert skriftlig til ordføreren senest 3 virkedager før møtet. Ordføreren treffer de nødvendige forføyninger slik at svar kan avgis i første møte. Spørsmålene sendes inn på 

Interpellasjoner som ønskes besvart i bystyret rettes, senest 14 dager før møtedato, til ordfører gjennom .Interpellasjonen legges ut på politikkportalen når den er mottatt. Svar på interpellasjonen legges ut på politikkportalen umiddelbart etter at ordfører har gitt sitt svar i bystyre.

Formannskapet har samme regime som bystyrets §21

Formannskapets medlemmer har en tilleggsordning hvor spørsmål som gjelder saker på dagsorden til formannskapets møte. Spørsmål sendes inn gjennom  så tidlig som mulig før møtet avholdes og refereres muntlig i møtet kl 14.00.

Svar gis muntlig i møtet så langt det er mulig.

"Når det gjelder spørsmål som fremmes i bystyrekomiteene, kommer bestemmelsene i bystyrereglementets § 21 nr. 2 til anvendelse"

Bystyrereglementets § 21 nr. 2 har følgende ordlyd:

"Bystyrets medlemmer kan stille spørsmål til ordføreren i forkant av bystyrets møte. Spørsmål skal være levert skriftlig til ordføreren senest 3 virkedager før møtet. Ordføreren treffer de nødvendige forføyninger slik at svar kan avgis i første møte".

Generelle spørsmål som folkevalgte har, og som ønskes besvart administrativt rettes gjennom . Spørsmål og svar legges ut på politikkportalen så snart administrativt svar foreligger.

Når spørsmål ønskes besvart administrativt, må dette komme klart fram i oversendelsen fra spørsmålsstiller.

For øvrig, for alle henvendelser som angår vervet som folkevalgt, brukes samme mailadresse: