Innbyggermedvirkning

Åpen dialog med byens innbyggere

Bystyret og formannskapet har valgt å ha en åpen dialog med byens innbyggere, og ha sterkt fokus på innbyggermedvirkning.

Bystyre og formannskapet

Ungdomsrådet, Eldrerådet og Rådet for funksjonshemmede gis inntil 5 minutters taletid i starten av bystyremøtet til de sakene som skal behandles i møtet.

Utsendinger fra grupper som vil møte bystyret og uttale seg om en sak, skal melde ifra om dette til ordføreren senest en dag før møtet. Lederen for deputasjonen får 10 minutter til disposisjon.

Bystyrekomiteene

Møtene starter med spørretime til saker som ikke står på dagsorden. Det avsettes inntil 30 minutter i etterkant av spørretimen til høring i tilknytning til de saker bystyrekomitéen har til behandling og som skal sluttbehandles i bystyret.

Formannskapets budsjetthøring

I forbindelse med budsjettarbeidet gjennomfører formannskapet åpen budsjetthøring. Her kan lag, foreninger og organisasjoner komme med sine innspill i den pågående budsjettprosessen, før formannskapet foretar innstilling overfor bystyret. Budsjetthøringen blir gjennomført i oktober/november.

Innbyggerinitiativ

I et demokratisk perspektiv er det viktig at innbyggerne aktiviseres og trekkes med i beslutningsprosesser. Retten til å fremme forslag til behandling i bystyret kan bidra til å bedre dialogen mellom de politiske partiene / de folkevalgte og velgerne i perioden mellom valg. Retten kan også fremme interessen for de avgjørelser og den prosessen som skjer i bystyret. Tanken er at initiativretten kan bidra til å kanalisere dette engasjementet inn i det politiske systemet.

Bydelskonferanser

Bydelskonferansene arrangeres årlig. Disse skal bidra til å utvikle byen i retning av den vedtatte visjonen: "Miljø- og kompetansebyen Drammen - en tett, mangfoldig og levende by i et vakkert landskap".

Konferansene skal være en arena for kontakt mellom bystyrepolitikerne og bydelene. Hver bydel skal følges opp av seks bystyrepolitikere. Konferansene vil gi politikerne økt kjennskap til bydelene og gir innbyggerne i bydelene mulighet til å komme med innspill til saker som kan vurderes i det årlige budsjettarbeidet.

Dialogmøter

Som en del av den politiske styringen, ble det gjennomført dialogmøter i virksomhetene.  Dialogmøter er en arena der brukere, politikere, ansatte og virksomhetsledere fører en samtale om virksomhetens "tjenesteproduksjon". Brukerne får anledning til å komme i kontakt med tre bystyrepolitikere, og de kan legge fram synspunkter og komme med spørsmål. Dialogmøtene blir gjennomført i første kvartal.