Partssammensatt samarbeidsutvalg

Utvalget skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan, hvor det foregår gjensidig informasjon og rådslagning mellom kommunen sentralt og forhandlingssammenslutningene. Utvalget fatter ikke vedtak.

Utvalget skal være et drøftings- og konsultasjonsorgan for å sikre at beslutninger fattes på et så bredt grunnlag som mulig og at flest mulig perspektiv er belyst. Politikerne representerer/ivaretar i dette utvalget arbeidsgiver og fagorganisasjonene de ansatte.

Valg, sammensetning

Partssammensatt samarbeidsutvalg består av de politiske gruppelederne, rådmannen, representanter fra arbeidstakerorganisasjonene og hovedvernombudet.

Politiske representanter/gruppeledere med vara, velges av Bystyret for valgperioden. Representantene fra arbeidstakerorganisasjonen med vara, velges av organisasjonene for 2 år av gangen. Bystyret avklarer hvem som skal være leder/nestleder.

Mandat

Utvalget skal i alle saker ha fokus på forhold som berører de ansatte og likestilling i arbeidslivet.

Utvalget skal som drøftings- og konsultasjonsorgan ta opp til behandling følgende saker:

  • Økonomiplan
  • Organisasjonsendringer og omstillingsprosesser, herunder interkommunalt samarbeid.
  • Drøftingssak skal legges fram for utvalget slik at partene kan gi innspill både i forhold til prosess og forslag til endringer.
  • Kommunens arbeidsgiverpolitikk og arbeidsgiverpolitiske spørsmål
  • Prinsipielle spørsmål om ansattes arbeidsmiljø
  • Gjennomføring av konkurranseutsetting og konkurranseutsettingsprosesser
  • Aktuelle saker partene ønsker å informere om eller drøfte
  • Likestillingssaker

Saksbehandling

Som hovedregel avholdes det 1 møte i måneden. Saker til behandling legges fram enten i form av drøftingsnotat eller utkast til politiske saker som bes drøftet. Reglement for partssammensatt samarbeidsutvalg.

Utvalget kan be om:

  • at rådmann innarbeider kommentarer/konstruktive innspill i saken
  • at saken sendes tilbake til administrasjonen og deretter legges fram for utvalget

Administrasjonen forestår sekretariatet.

Medlemmer, møter og dokumenter

Medlemmene

Møter og dokumenter