Råd

Drammen eldreråd er pensjonistenes talerør i Drammen. Rådet har tale – og forslagsrett i Bystyret og følger nøye med i alle tiltak og saker som vedrører de eldre i byen.

Om eldrerådet

  • 9 medlemmer, 6 valgt etter forslag fra byens pensjonister, 3 politisk oppnevnte representanter
  • Rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse
  • Arbeider for å bedre de eldres levevilkår på alle felt
  • Arbeider for å formidle informasjon og gi opplysning om tiltak og utvikling som kan gi alle eldre en trygg og innholdsrik alderdom.
  • Kan på eget initiativ eller etter initiativ fra andre ta opp saker til behandling
  • Tale- og forslagsrett i bystyret, og i bystyrekomiteene
  • Behandler ikke enkeltsaker

Medlemmer, møter og dokumenter

Rådet for funksjonshemmede (RFF) er et kommunalt oppnevnt organ som arbeider for at funksjonshemmede skal ha full deltagelse og likestilling i samfunnet.

Om rådet

Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår funksjonshemmedes behov og interesser. Rådet er møteplass for funksjonshemmedes interesse- organisasjoner, kommunalt ansatte og politikere som i fellesskap skal bidra med dialog og opplysning i forhold til organisasjoner og kommunens etater.

Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for funksjonshemmede som er under arbeid i kommunen. Rådet arbeider med tiltak for funksjonshemmede som en spesiell målgruppe og med almene tiltak og tjenester som også berører funksjonshemmede.

Rådet tar opp saker fra forskjellige interessegrupper og på eget initiativ. Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for funksjonshemmede innen offentlige etater i kommunen. Rådet tar ikke opp enkeltsaker.

Rådet er sammensatt av representanter fra ulike interesseorganisasjoner for funksjonshemmede (valgt etter forslag fra organisasjonene), representanter fra de politiske partier.

Medlemmer, møter og dokumenter

Ungdomsrådet er ungdommens talerør i Drammen. Rådet har tale- og forslagsrett i bystyrekomiteene og Bystyret, og skal følge nøye med i alle tiltak og saker som vedrører de unge i byen.

Om rådet

Ungdomsrådet er et samarbeids- og rådgivningsorgan på linje med eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

  • Representantene er lederne av elevrådene ved ungdomsskolene og videregående skoler med nestlederne som personlige vararepresentanter.
  • Digitale og sosiale medier nyttes i større grad for å nå fram til flere ungdommer.
  • Kontaktpunktene mellom elevrådene og ungdomsrådet sikres ved å lage forpliktende årshjul og ved å opprette kontaktlister og møteplasser digitalt.

Medlemmer, møter og dokumenter