Råd

Drammen eldreråd er pensjonistenes talerør i Drammen. Rådet har tale – og forslagsrett i Bystyret og følger nøye med i alle tiltak og saker som vedrører de eldre i byen.

Om eldrerådet

  • 9 medlemmer, 6 valgt etter forslag fra byens pensjonister, 3 politisk oppnevnte representanter
  • Rådgivende organ for kommunens politiske og administrative ledelse
  • Arbeider for å bedre de eldres levevilkår på alle felt
  • Arbeider for å formidle informasjon og gi opplysning om tiltak og utvikling som kan gi alle eldre en trygg og innholdsrik alderdom.
  • Kan på eget initiativ eller etter initiativ fra andre ta opp saker til behandling
  • Tale- og forslagsrett i bystyret, og i bystyrekomiteene
  • Behandler ikke enkeltsaker

Medlemmer, møter og dokumenter

Rådet for mennesker med nedsatt funksjonsevne er et kommunalt oppnevnt organ som arbeider for at funksjonshemmede skal ha full deltagelse og likestilling i samfunnet.

Om rådet

Rådet er et samarbeids og rådgivende organ for kommunen i saker som angår mennesker med nedsatt funksjonsevne sine behov og interesser. Rådet er møteplass for interesse- organisasjoner for mennesker med nedsatt funksjonsevne, kommunalt ansatte og politikere som i fellesskap skal bidra med dialog og opplysning i forhold til organisasjoner og kommunens etater.

Rådet holder seg løpende orientert om aktuelle saker for personer med nedsatt funksjonsevne som er under arbeid i kommunen. Rådet arbeider med spesielle tiltak for målgruppa, og med almene tiltak og tjenester som også berører mennesker med nedsatt funksjonsevne.

Rådet tar opp saker fra forskjellige interessegrupper og på eget initiativ. Rådet tar initiativ til å bedre samarbeid og samordning i saker av interesse for mennesker med nedsatt funksjonsevne innen offentlige etater i kommunen. Rådet tar ikke opp enkeltsaker.

Rådet er sammensatt av representanter fra ulike interesseorganisasjoner (valgt etter forslag fra organisasjonene), representanter fra de politiske partier.

Medlemmer, møter og dokumenter

Ungdomsrådet er ungdommens talerør i Drammen. Rådet har tale- og forslagsrett i bystyrekomiteene og Bystyret, og skal følge nøye med i alle tiltak og saker som vedrører de unge i byen.

Om rådet

Ungdomsrådet er et samarbeids- og rådgivningsorgan på linje med eldrerådet og rådet for funksjonshemmede.

  • Representantene er lederne av elevrådene ved ungdomsskolene og videregående skoler med nestlederne som personlige vararepresentanter.
  • Digitale og sosiale medier nyttes i større grad for å nå fram til flere ungdommer.
  • Kontaktpunktene mellom elevrådene og ungdomsrådet sikres ved å lage forpliktende årshjul og ved å opprette kontaktlister og møteplasser digitalt.

Medlemmer, møter og dokumenter