1 til 10 av 138

Abonner på kunngjøringer fra Drammen kommune

Varsel om oppstart av arbeid med detaljregulering for Øvre Torggate 14 og 16

I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Prosjektas AS, v. Fredrik Rønningen oppstart av arbeid med detaljregulering for eiendommene med Gnr/Bnr 114/118, og 114/1180, Øvre Torggate 14 og 16, samt deler av tilliggende veiarealer frem til senterlinje i Øvre Torggate, Gnr/Bnr 114/6043,Bragernes Sentrum i Drammen. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.

Publisert:

Varsel om oppstart av detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering for midlertidig vending og hensetting (parkering) av tog i området som i dag utgjør Nybyen godsterminal (gnr. 110/bnr. 132). Ved å benytte godsterminalområdet til å snu og parkere tog, kan byggetiden for den nye jernbanen mellom Drammen stasjon og Kobbervikdalen kortes ned med ett år. Videre vil det bli mulig å opprettholde en større del av togtilbudet ved Drammen stasjon i byggeperioden. Den midlertidige bruken av området opphører når den nye Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen åpner.

Publisert:

Kunngjøring om utvidet planområde for detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark

Det kunngjøres herved utvidet planområde for detaljregulering (jf. pbl. §§ 12-1 og 12-8) for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark, på Brakerøya i Drammen og Lier kommuner. Oppstart ble varslet 1.6.2018, inkl. oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, jf. pbl § 17-4. Eiendommene gnr. 113, bnr. 269, 761, 768 med flere inngår i utvidet planområde, i tillegg til tidligere varslet planområde. Planområdet er utvidet i vest for å ivareta koblinger til tilliggende gatenett.

Publisert: