I medhold av Plan- og bygningslovens §12-8 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med detaljregulering for Claus Trondsens gate 15 og 17 (113/896 m.fl).

På vegne av Claus Trondsens gate 15 AS kunngjøres det, i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-8, at det for eiendommene Claus Trondsens gate 15, 17 er igangsatt detaljreguleringsplanarbeid. Området som er på ca. 5,6 daa og omfatter helt eller delvis følgende eiendommer: Gbnr.113/80, 113/896 , 113/1001, 113/393 (del av), 113/901, 113/6007 (del av) og 113/6010 (del av).

Området er i kommuneplanens arealdel avsatt til boligområde. Deler av området omfattes i dag av ”Regulerings- og bebyggelsesplan for Micheletbakken 19 og Prins Oscars gate 24” fra 1958. For å bringe kart i samsvar med de faktiske forhold, varsles det i henhold av Plan- og bygningslovens §17-4 om at denne planen, etter ønske fra kommunen, er vurdert opphevet eller endret.

Formålet med arbeidet er å regulere området til boliger med tilhørende anlegg. Vi tar forbehold om at det i prosessen kan forekomme mindre justeringer av planområdets utstrekning.

Det varsles videre oppstart av forhandlinger mellom Drammen kommune og Claus Trondsens gate 15 AS om en eventuell utbyggingsavtale knyttet til reguleringsplanen i medhold av Plan- og bygningslovens § 17-4. Avtalen skal ivareta kommunens interesser når det gjelder infrastruktur i området.  Opplysninger om planarbeidet kan fås ved henvendelse til Solli Arkitekter AS.

Eventuelle merknader til planarbeidet må sendes skriftlig og være oss i hende innen 17. april 2017 til med kopi til .

Lara Dadadottir
Daglig leder