Formannskapet har i møte 19. april 2017, vedtatt å legge Detaljregulering for gnr. 13, bnr. 57, 58, 66, 67 og 70, Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50 ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven §12-10.

Utsnitt av forslag til plankart

Planområdet dekker ca. 20,2 dekar og arealet foreslås i hovedsak regulert til bolig, uteoppholdsareal og samferdsel.

Hensikten med planforslaget er å legge til rette for en transformasjon av arealbruken i et stasjonsnært kvartal på Gulskogen fra lager og industrivirksomhet til bolig med tilhørende næringsvirksomhet.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses under Politikk og Politiske saker og møter:  Sak PS 0040/17

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 16. juni 2017 til e-post:
eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med
«15/7452 Detaljregulering for Vintergata 11-15, Prof. Smiths allé 46-50»