Formannskapet har i møte 24. oktober 2017, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Buskerudveien 64 og 64A (detaljregulering) ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningsloven §12-10.

Planområdet dekker ca. 9,8 dekar og arealet foreslås regulert til bolig med to ulike typer boligbebyggelse, blokkbebyggelse og småhusbebyggelse. Hensikten med planen er å legge til rette for fortetting med ca. 90 boliger på en eksisterende næringstomt med tilstøtende eneboligtomt.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses under menyvalget politiske saker og møter, Formannskapet 24.10.2017, PS0129/17

Spørsmål eller merknader til planen kan sendes til Drammen kommune innen 05. januar 2018 på epost til eller til: 

Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen