Høringsfrist 19. desember 2016

Detaljregulering Guldlisten 35 og 20 og Gulskogen senter

Formannskapet har i møte 25. oktober 2016, vedtatt å legge forslag til detaljregulering for Guldlisten 35 og 20, Gulskogen senter, ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningsloven §12-10.

Planområdet dekker ca. 73 dekar og arealet foreslås i hovedsak regulert til forretning/kontor/tjenesteyting, kjøreveg, torg og parkering. Hensikten med planen er å bringe plangrunnlaget i samsvar med dagens bruk av handelsarealer på Gulskogen senter og utrede og beskrive avbøtende tiltak, samt legge til rette for en fremtidig utvidelse av Sundlandveien.

I sitt vedtak ber Formannskapet om at følgende tema vektlegges i innspill til planen:

  • Forhold til rikspolitiske retningslinjer og fylkesplanen for kjøpesenter
  • Trafikk og miljø
  • Ivaretakelse av sentrumshandelen

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses under menyvalget Innsyn, Politikk, Formannskapet 25.10.2016, sak 140/2016.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 19. desember 2016 til e-post: , eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.