Detaljregulering for Helleristningen med tilhørende utbyggingsavtale ble vedtatt i bystyret i Drammen hhv. 20.09.2016 og 20.12.2016. Planen legger til rette for etablering av blokk- og rekkehusbebyggelse samt bydelspark.

Rekkefølgebestemmelsene i planen, og utbyggingsavtalen, stiller krav til etablering av blant annet fortau mellom planområdet og Nordbyveien, gjennom følgende bestemmelse:

§ 2-1.2. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest (fra reguleringsbestemmelser for Helleristningen, vedtatt 20.09.2016)
b) Første sommer (i løpet av september) etter midlertidig brukstillatelse er gitt, og senest før ferdigattest for første bolig, skal gang- og sykkelvei og fortau mellom planområdet og Nordbyveien, samt parkområde (felt o_GP) og lekeareal (felt BLK) være ferdig opparbeidet.

Langs Helleristningen, på nordsiden av veien, hvor fortauet etter bestemmelsene skal etableres, ligger det helleristninger under bakken (se blå markering på kart), i tillegg til de man kan se på overflaten. Dette medfører problemer med etablering av fortau, som innebærer en risiko for å ødelegge/skade helleristningene.
Da det er flere mulige adkomster for gående og syklende mellom planområdet og Nordbyveien (se kart), vurderes dette tiltaket derfor som lite ønskelig.
Det er derfor gjennomført en reforhandling av utbyggingsavtalen, slik at det i stedet for å bygge fortau, vil sørge for mer midler (penger) til etablering av bydelsparken innenfor planområdet.

For at politikerne skal kunne vedta en revidert utbyggingsavtale, må krav om fortau fjernes fra bestemmelsen.
Etablering av parken (Felt o_GP) er sikret gjennom utbyggingsavtale og i bestemmelsen, og ny bestemmelse vil se slik ut:

§ 2-1.2. Før midlertidig brukstillatelse eller ferdigattest
b) Første sommer (i løpet av september) etter midlertidig brukstillatelse er gitt, og senest før ferdigattest for første bolig, skal gang- og sykkelvei (o_SGS1 og o_SGS2), samt parkområde (felt o_GP) og lekeareal (felt BLK) være ferdig opparbeidet.

Spørsmål og merknader til endringen, kan sendes innen 10.november 2017 til e-post


eller per post til
Drammen kommune, Postboks 7500, 3008 Drammen