Bystyret har i møte den 26. september 2017 vedtatt Detaljregulering for Holmestrandsveien 117 (Kobbervikdalen).

Planområdet ligger i nærhet til E18 i Kobbervikdalen og planforslaget legger til rette for etablering av industri og/eller lagervirksomhet. 

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsted: www.drammen.kommune.no under Høringer og kunngjøringer.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette tidspunkt.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget innsyn og politikk, PS 0127/17