I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med omregulering for Holmestrandsveien 132 til 138 i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

I medhold av plan- og bygningsloven § 12-8 varsles det oppstart av arbeid med omregulering for Holmestrandsveien 132 til 138 i Drammen kommune. I medhold av plan- og bygningsloven § 17-4 kunngjøres det samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.

Planområdet omfatter eiendommene (gnr./bnr.) 24/30, 24/4, 112/342. Planområdet har et samlet areal på cirka 6 daa og er omkranset av Holmestrandsveien og E18. Hele planområdet er merket med stiplet linje på vedlagte kartutsnitt.

Tiltakshaver for planarbeidet er Drammen Eiendom AS.

Forslagsstiller for planarbeidet er Arkitema Architects.

 Planområdet er i kommuneplanen for Drammen avsatt til «kombinert bebyggelse og anleggsformål». På tomten er det i dag oppført fire boliger, som benyttes i forbindelse med tjenesteyting for vanskeligstilte. Private uteoppholdsarealer er etablert på byggenes vestside.

Boligene ble oppført i 2013 og har fungert på midlertidig dispensasjon siden den gang. Løsningen har fungert godt, og det er derfor ønskelig å regulere for en permanent situasjon for denne tjenesten. Hensikten med planarbeidet er således å regulere de fire boligene til offentlig/privat tjenesteyting.

 Det er vurdert at planarbeidet ikke utløser krav om konsekvensutredning. Planinitiativ og referat fra oppstartsmøte kan finnes på Drammen kommunes hjemmeside, under innsyn – saksnummer 19/12301.

Spørsmål vedrørende planarbeidet kan rettes til:

Simon Friis Mortensen, Arkitema Architects
på telefon: 451 83 031 
eller e-post: .

 Innspill til planarbeidet sendes til:

Arkitema Architects v/Simon Friis Mortensen,
St. Olavs gate 27,
0166 Oslo
eller .

 Frist for uttalelse er 21.6.2019.