Bystyret har i møte den 26.03.2019 vedtatt Detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger. I samme vedtak opphevet bystyret den delen av Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen, vedtatt 24.04.2018, som ligger sørøst for jernbanebrua over E18 i Skoger.

Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen, vedtatt 24.04.2018, regulerte ny jernbanebru over E18 og nytt jernbanespor på sørøstsiden av E18 sørover til Stillerud. Vedtaket fattet 26.03.2019 endrer dette. Planen fra 24.04.2018 oppheves på sørøstsiden av E18. Det vil si at her blir det ikke endringer av dagens jernbane. Videre blir dagens jernbanebru over E18 liggende. 

Den nye planen Detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger, som ble vedtatt 26.03.2019, tilpasser den kommende Vestfoldbanen på nordvestsiden av E18 til eksisterende jernbanebru over E18.

Kartet nedenfor gir en oversikt:

  • I det grå området er planen fra 24.04.2018 opphevet, og dagens jernbane blir liggende uendret.
  • Den nye detaljreguleringen gjelder i de blå og røde områdene. De blå områdene inngikk også i planen fra 24.04.2018, mens de røde områdene ikke var med da, men inngår i planen vedtatt 26.03.2019. 
  • I de fiolette områdene er det ingen endring fra tidligere plan.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling er tilgjengelige her: https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/105200344/sak/105200943

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.