Formannskapet i Drammen kommune vedtok i sitt møte 20.11.2018 å sende forslag til detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger ut til høring og offentlig ettersyn.

Detaljregulering for InterCity-strekningen Drammen – Kobbervikdalen ble vedtatt av Drammen bystyre 24.04.2018. Strekningen Gulliksrud - Stillerud i Skoger reguleres på nytt fordi prosjektomfanget blir mindre enn tidligere antatt.

Prosjektet skal ikke lenger bygge ny jernbanebru over E18 i Skoger, og omfanget av arbeidene i området blir derfor mindre enn opprinnelig planlagt. Fordi den nye jernbanetunnelen skal kombineres med eksisterende jernbanebru over E18, må tunnelmunningen flyttes opptil 50 meter i sørvestlig retning i forhold til det som ble regulert i planen vedtatt 24.04.2018. Arealer i området ved tunnelmunningen omreguleres.

På sørøstsiden av E18, ned mot Stillerud, oppheves reguleringsplanen som ble vedtatt i 24.04.2018. Her blir dagens jernbane liggende. Dagens jernbane og E18 i dette området er regulert i en reguleringsplan fra 1992 som fortsatt vil gjelde når planen fra 24.04.2018 oppheves.

Figur 1 nedenfor viser et kart over området som skal reguleres og området hvor planen fra 24.04.2018 skal oppheves. Figur 2 viser nytt plankart for «Detaljregulering for IC-strekningen i Skoger».

Alle dokumentene i saken ligger under menyvalget innsyn og politikk, PS 0175/18. Mer informasjon om prosjektet finnes også på Bane NORs prosjektsider.

Det vil bli avholdt åpent møte om planforslaget 3. januar 2019 kl. 18:00 på Skoger skole. Samme dag vil representanter fra Bane NOR og Drammen kommune være til stede i både i forkant av det åpne møtet fra kl. 17:00, og etter det åpne møtet, for de som ønsker å prate direkte med planleggerne.

Merknader skal gis skriftlig, og sendes til Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen eller til innen 18. januar 2019. Merk innspillene med "Detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger". Innkomne merknader med kommentarer vil være en del av grunnlaget for politisk sluttbehandling og vedtak av detaljreguleringen.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:

Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e-post , tlf. 916 55 807807 eller Esben Svendsen, e-post , tlf. 402 06 130.

Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e-post .

Spørsmål om grunnerverv rettes til Martin Mikaelsen, , tlf. 988 55 487.

 

Figur 1: Blå områder er regulert i planen vedtatt 24.04.2018, men omreguleres nå. Røde arealer var ikke regulert i planen fra 24.04.2018, men reguleres nå. Den sorte stiplede linjen viser området der det i september 2018 ble varslet om oppstart av reguleringsplan. I det grå arealet oppheves planen fra 24.04.2018, og dagens jernbane blir liggende som den er.

Kart 2 viser forslag til ny detaljregulering
Figur 2: Forslag til Detaljregulering for InterCity-strekningen i Skoger (vertikalnivå 2, på terreng)