I medhold av Plan- og bygningsloven §12-8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående planarbeid med detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Ryddinggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate. Samtidig varsles det om tilføying av forretningsformål for ny bebyggelse i tillegg til tidligere varslet formål bolig/ kontor og næring.

Hensikten med utvidelsen
Utvidelsen i nordøst omfatter delvis gnr/bnr 602/0/0/0/0 og 602/111/616/0/0.
Hensikten med utvidelsen er å regulere tilkobling av planlagt sykkelvei med fortau i Doktor Hansteins gate til den eksisterende gang- og sykkelvegen øst for rundkjøringen i Gyldenløves plass, og medta areal som kan være aktuelt for å løse utforming av trafikkareal.

Bildet viser kartutsnitt av planområdet, med utvidet planområde
BILDE: kartutsnitt av planområdet

Hensikten med nytt arealformål – forretning.
Planområdet ligger innenfor blandet formål i kommunedelplan for Sentrum, der det tillattes boliger og virksomhet begrenset til forretning, kontor, service, og allmennyttige formål. Det er derfor valgt å legge til rette for mer fleksibilitet i planen ved å åpne for bolig/forretning/kontor/tjenesteyting med tilhørende anlegg i henhold til føringene i sentrumsplanen.

Informasjon om planarbeidet
For nærmere informasjon er planinitiativ og oppstartsmøtereferat tilgjengelig via kommunens innsynsportral, sak: 17/9342.

Innspill
Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet/ justering av formål i planen. Varslingen sendes til aktuelle regionale høringsinstanser og offentlige organisasjoner/ foreninger, samt berørte grunneiere. Det er ikke nye parter som berøres av utvidelsen.

Spørsmål eller merknader til utvidet planområde sendes til:

Arkitektkompaniet AS
3019 Drammen
Gamle Kirkeplass 7
Eller per E-post til:

med kopi til:
Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen
Eller per E-post til:


Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «17/9342 Detaljregulering for kvartalet avgrenset av Doktor Hansteins gate, Rydninggangen, Tollbugata og Hesselbergs gate».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 12.11.18.