I medhold av Plan- og bygningslovens §12-10, legges forslag til Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 14.05.2019.

Figur 1: Planområdet ligger innenfor den stiplede linjen, der dagens godsterminal i Nybyen ligger i dag

Planforslaget omfatter et område på ca. 58 daa av eiendommen med gnr/bnr 110/132. Eiendommen er større enn arealet som omfattes av planområdet, som omfatter området der dagens godsterminal i Nybyen ligger. Området eies av Bane NOR og det drives i hovedsak utleie til gods-, transport- og lagervirksomhet på området i dag.

Hensikt med planarbeidet
Planområdet skal midlertidig erstatte 25 hensettingsplasser på Sundhaugen, Skamarken og Drammen stasjon, som faller bort i forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen. Ved ferdigstillelse av Vestfoldbanen på strekningen Drammen-Kobbervikdalen skal det midlertidige hensettingsområdet i Nybyen legges ned og gjøres tilgjengelig for byutvikling i henhold til kommuneplanens arealdel.

Den midlertidige planen som nå fremmes til behandling regulerer området som midlertidig bygge- og anleggsområde med underliggende formål Sentrumsformål i henhold til kommuneplanen. Planen gir ingen bestemmelser for utvikling av området utover midlertidig vending og hensetting av tog.

Planforslaget innebærer etablering av et midlertidig område for vending og hensetting (parkering) av tog nær Drammen stasjon. Tiltaket innebærer at det legges nye spor til parkering og snuing av togene, og det vil etableres oppstillingsplasser for 10 doble togsett. Det vil også etableres nødvendige jernbanetekniske anlegg som vil være nødvendig for drift av området. Planforslaget regulerer ikke ny permanent bebyggelse og innebærer ikke graving i grunnen.

Driftsaktivteten innenfor området vil innebære renhold og vask av togene, tømming av septiktankene i togene, hvile/pauselokaler, garderobe og dusjmuligheter samt ansattparkering.

Lokaliseringen av dette midlertidige hensettingsanlegget i Nybyen vil bidra til at åpningen av nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen kan flyttes ett år frem i tid og vil ivareta et tilfredsstillende togtilbud for reisende under anleggsperioden for ny Vestfoldbane.
Det er anslått byggestart på området i august 2021 med en anleggsperiode på om lag 8 måneder for å etablere hensettingsanlegget. Anleggsområdet vil være innenfor den gitte planavgrensningen og skal sikres trafikksikkerhetsmessig for gående, syklende og motorisert trafikk. Anlegget planlegges tatt i bruk påsken 2022 og vil være i funksjon i ca. 2,5 år.

Medvirkning
Det vil bli avholdt åpent møte om planen tirsdag 4. juni klokken 18.00 på Scandic Ambassadeur, Strømsø torg 7, 3044 Drammen. For de som ønsker å snakke med planleggerne fra Bane NOR eller Drammen kommune i forkant vil vi ha åpen kontordag fra klokken 16.00 i de samme lokalene.
Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 14.05.2019 se sak 0055/19.

Spørsmål om planen kan rettes til:
Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e-post , tlf. 916 55 807 eller Esben Svendsen, e-post , tlf. 402 06 130.
Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e-post eller Elisabeth von Enzberg-Viker, e-post .

Alle innspill og uttalelser til plansaken sendes til:
e-post:
eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med PLAN/01069 - Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen.

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 1.juli 2019.