Bystyret har i møte den 03.09.2019, vedtatt Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen.

Planen omfatter et område på ca. 58 daa av eiendommen med gnr/bnr 110/132 og omfatter området der dagens godsterminal i Nybyen ligger. Området eies av Bane NOR og det drives i hovedsak utleie til gods-, transport- og lagervirksomhet på området i dag.

Planområdet skal midlertidig erstatte 25 hensettingsplasser på Sundhaugen, Skamarken og Drammen stasjon, som faller bort i forbindelse med utbyggingen av Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen. Planen innebærer etablering av et midlertidig område for vending og hensetting (parkering) av tog. Tiltaket innebærer at det legges nye spor til parkering og snuing av togene, og det vil etableres oppstillingsplasser for 10 doble togsett. Det vil også etableres nødvendige jernbanetekniske anlegg som vil være nødvendig for drift av området. Ved ferdigstillelse av Vestfoldbanen på strekningen Drammen-Kobbervikdalen skal det midlertidige hensettingsområdet i Nybyen legges ned og gjøres tilgjengelig for byutvikling i henhold til kommuneplanens arealdel.

Figur 1 Vedtatt plankart for Detaljregulering for midlertidig vending og hensetting av tog i Nybyen.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > bystyret 03.09.2019 se sak 0139/19.

Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 11. november 2019.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.