Bystyret i Drammen har i møte den 03.09.2019 vedtatt Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark, samt utbyggingsavtale for denne planen. Kommunestyret i Lier har i møte den 17.09.2019 vedtatt Detaljregulering med konsekvensutredning for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark.

Planområdet er lokalisert på Brakerøya og omfatter arealer i Drammen og Lier. Hovedvekten av arealene ligger på fjordsiden av jernbanen, blant annet på industriområdet hvor ABB tidligere var lokalisert.

Planforslaget legger til rette for utbygging av nytt sykehus med tilhørende infrastruktur og parkeringsanlegg. For øvrig tilrettelegges det for Helsehus/legevakt, samt knutepunktutvikling med bymessig flerfunksjonell næringsbebyggelse ved Brakerøya stasjon, denne delen av planen har prosjektnavnet Drammen Helsepark. På Tomtegata 64 foreslås det et kombinert parkeringshus og næringsbygg. Planforslaget sikrer videreutvikling av Fjordparken og åpning av Nøstebekken.

Bildet viser plankartet for nytt sykehus i Drammen, med Drammen Helsepark
BILDE: Plankart for nytt sykehus i Drammen - med Drammen Helsepark

Vedtak om å endre bestemmelse

Saksdokumenter
Bystyret vedtok endring av planforslagets bestemmelse punkt 3.2.f, med følgende tillegg: «Dersom trafikkanalysen avdekker vesentlig forverring av trafikkavviklingen på E18 skal det gjennomføres tiltak for å forbedre situasjonen i samråd med Statens vegvesen, før videre utbygging etter planen.»

Bestemmelsene med den vedtatte endringen kan leses her (pdf), øvrige saksdokument er ikke endret etter behandlingen i bystyret, og kan sees på ved å gå inn på den politiske saken, ved følgende framgangsmåte:

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > bystyret 03.09.2019 se sak 0142/19 for detaljreguleringen, og 0143/19 for utbyggingsavtalen.


Kontaktinformasjon og klageadgang
Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.


Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen, eller e-post: Vennligst merk post eller epost med saksnummer 19/00219.