Bystyret har i møte den 30.10.2018 vedtatt Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376. Utbyggingsavtale ble vedtatt i samme møte.

Planområdet ligger ved Kjøsterudbekken, på grensen mot Nedre Eiker. Planforslaget legger opp til boligbebyggelse, med 20 boenheter i form av rekkehus, samt mulighet for nybygg som erstatning for eksisterende låve. 

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget Politiske utvalg og møter, Sak 0168/18.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Informasjon om vedtak av utbyggingsavtale kan ses under menyvalget Politiske utvalg og møter, Sak 0169/18