Bystyret har i møte den 03.09.2019, vedtatt Detaljregulering for Rosenkrantzgata 376 med tilhørende utbyggingsavtale.

Planområdet ligger ved Kjøsterudbekken, nord for Rosenkrantzgata på grensen mot Nedre Eiker. Planforslaget legger opp til boligbebyggelse, med 20 boenheter i form av rekkehus, samt mulighet for nybygg som erstatning for eksisterende låve.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > bystyret 03.09.2019 se sak 0154/19 for detaljreguleringen, og 0155/19 for utbyggingsavtalen.

Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.