Bystyret har i møte 25.09.2018 vedtatt detaljregulering for rv. 282 Holmen bru.

Planen regulerer ny riksvei 282 Holmen bru mellom Bragernes og Holmen, inkludert tilknytning til eksisterende veinett på begge sider av brua og løsning for gående og syklende, samt arealer til midlertidig anleggs- og riggområde. Den nye brua er planlagt med fire kjørefelt og sykkelvei og fortau på begge sider av brua.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees på kommunens internettsider under menyvalget Politiske saker og møter, bystyrets møtedato 25.09.2018, sak 135/18, eller ved å benytte denne lenken: https://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4004897641/sak/4004914231.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.