Bystyret har i møte den 21. februar 2017 vedtatt Detaljregulering for Skipsbygger Jørgensens vei 2.

Planområdet ligger i et sentrumsnært boligområde på Bragernes i Drammen kommune og planforslaget legger opp til å fortette eksisterende hage med boliger.

Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget innsyn og politikk, PS 0006/17.
http://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4874461/sak/4882531

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år. Er grunnen bebygd, har eieren eller festeren det samme krav når bebyggelsen er fjernet. Kravet må i så fall være satt fram senest tre år etter dette tidspunkt.