I medhold av plan- og bygningsloven §12-8 varsles oppstart av planarbeid for eiendommen gnr 80 bnr 714 Skjelsbekkskogen borettslag i Drammen kommune.

Planområdet er avgrenset som vist på kartutsnittet og har et areal på ca. 74.400 m2. Området omfattes av Reguleringsplan for Skjelsbekk Øvre/Nedre datert 15.03.1979 og inkluderer boligareal, trafikkareal og friareal. Det ble varslet oppstart for endring av gjeldende reguleringsplan i desember 2016. På bakgrunn av endringer i plan- og bygningsloven, samt planens størrelse og omfang vurderes det at varselet må utføres på nytt.

Tiltaket er vurdert i henhold til plan- og bygningsloven kapittel 4 «Generelle utredningskrav» og Forskrift om konsekvensutredninger. Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvensutredning eller planprogram.

Hensikten med reguleringsplanen er å legge til rette for mulig utvidelse av borettslagets leilighetstyper ved å øke bebygd areal og bruksareal. Veiareal, garasje- og parkeringsanlegg, lekeplasser, uteoppholdsareal og
grøntarealer forslås regulert som egne formål.

I medhold av plan- og bygningsloven §17-4 varsles samtidig dialog mellom forslagsstiller og Drammen kommune
om behov for utbyggingsavtale i tilknytning til gjennomføringen av reguleringsplanen. En eventuell utbyggingsavtale skal ivareta endrede eierforhold og drift/vedlikehold av interne trafikkarealer og friområder
innenfor planområdet.

Offentlige instanser, grunneiere og naboer vil bli varslet direkte. 

Spørsmål til planarbeidet kan rettes til Arkitektkontoret K16 AS og skriftlige kommentarer må være oss i hende innen 27.11.2017.

Grønland 57 - 3045 Drammen
32 83 82 55