Det vises til Statens vegvesens tidligere varslet oppstart av planarbeid for Detaljregulering for sykkelvei med fortau langs FV. 2722 Konnerudgata, Hallermoveien N - Hallermoveien S (på varslingstidspunktet hadde Konnerudgata fylkesveinummer 36 og Hallermoveien het Seterveien).

Varsel av oppstart ble gjort 2. januar 2019. Planleggingen er samordnet med Drammen kommune, som i medhold av Plan- og bygninslovens § 12-8 herved varsler en mindre utvidelse av planområdet.

Den allerede varslede reguleringen innebærer regulering av sykkelvei med fortau på østsiden av Konnerudgata mellom Hallermoveien N og Hallermoveien S. Reguleringen innebærer også fortau langs Konnerudgata mellom Hagbart Kyllands vei og Lønnerudveien, nye krysningspunkt for gående og syklende og ny holdeplasstruktur.

Drammen kommune ønsker å utvide planområdet langs Hagbart Kyllands vei opp til Stollen. Planarbeidet vil avgjøre om det vil bli nødvendig å berøre de private eiendommene innenfor ny planavgrensning. Bakgrunnen for utvidelsen av planområdet er et ønske om å regulere et sammenhengende gang- og sykkelnett fra Konnerudgata opp til Stollen.

Saksdokumenter kan også finnes på Statens vegvesens nettsider.

Spørsmål om utvidelsen av planområdet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen: 
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
E-post:

Alle innspill og uttalelser sendes til: 
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen
Eller E-post: Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med "PLAN-19/00339 Detaljergulering for sykkelvei med fortau fv 2722 Konnerudgata".

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 18.10.2019