Formannskapet har i møte 19. april 2017, vedtatt å legge Detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5, 6 og Konnerudgata 3 ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven §12-10.


Utsnitt av forslag til plankart

Planområdet dekker ca. 6,4 dekar og arealet foreslås i hovedsak regulert til kontor, torg og samferdsel.

Hensikten med planen er å legge til rette for en høy utnyttelse av området til næringsformål som bygger opp om knutepunktsutviklingen rundt Drammen stasjon, men også ivaretar hensynet til områdets tidsdybde og forsterker og videreutvikler byroms-sammenhenger og -kvaliteter slik at de svarer til den økte bruksintensiteten.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses under Politikk og Politiske saker og møter: Sak PS 0049/17

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 16. juni 2017 til e-post:
eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med
«16/5538 Detaljregulering for Torgeir Vraas plass 5, 6 og Konnerudgata 3»