I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4, legges forslag til «Detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandveien 72-98» og utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.19. Samtidig varsles det etter plan- og bygningsloven § 12-8, utvidelse av planområdet ved Holmestrandveien. Hensikt med utvidelsen er å innarbeide «sikringssoner – frisikt» for å ivareta forholdet til trafikksikkerhet.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4, legges forslag til «Detaljregulering med konsekvensutredning for Holmestrandveien 72-98» og utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 12.06.19.

Planforslaget
Planforslaget omfatter areal ved Holmestrandveien 72-98 som i dag er utbygget, samt tilliggende samferdselsareal (Holmestrandveien). I planen legges det til rette for videreutvikling og modernisering av næringsbebyggelsen med tilhørende funksjoner innenfor planområdet samt en oppgradering av parkerings- og atkomstsituasjonen for Delikat fabrikker, Mills AS.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.19, se sak 0071/19

Varsel om utvidelse av planområde

Samtidig varsles det etter plan- og bygningsloven § 12-8, utvidelse av planområdet ved Holmestrandveien. Hensikt med utvidelsen er å innarbeide «sikringssoner – frisikt» for å ivareta forholdet til trafikksikkerhet. Utvidelser er markert med rød stiplet linje i kartet (under). 

 

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til

e-post: eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst oppgi saksnummer 19/00287

Utbyggingsavtale

Utbyggingsavtaleomfatter opparbeidelse av offentlige vann- og avløpsledninger og overdragelse av kommunalt areal.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – formannskapet 12.06.19, se sak 0072/19

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til

e-post: eller Drammen kommune, Byprosjekter, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst oppgi saksnummer 19/21914

Frist for innspill til planarbeidet og utbyggingsavtale er satt til 5 august 2019.