I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4, legges forslag til Detaljregulering for Hofgaardsgate 27 mfl. og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 19.04.2019.

I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4, legges forslag til Detaljregulering for Hofgaardsgate 27 mfl. og  tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 19.04.2019.

 Informasjon om planarbeidet

Planområdet ligger på Brakerøya, ved siden av Fayeparken i enden av Hofgaardsgate. Planforslaget omfatter området ved Risto fabrikker, samt bevaringsverdig bebyggelse i Engene og Fayegata. Planforslaget legger til rette for boligbebyggelse i form av leilighetsblokker som kvartalsstruktur.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under Politikk > Formannskapet 19.03.2019 sak 0039/19

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til

e-post: 

eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

 Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-19/00161 – Detaljregulering for Hofgaardsgate 27 mfl.»

 Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til

e-post: 

eller Drammen kommune, Byprosjekter, Postboks 7500, 3008 Drammen.

 

 Frist for innspill til planarbeidet og utbyggingsavtalen er satt til 16.05.2019.