Formannskapet har i møte 18. september 2018, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for Gjetergata 16 (detaljregulering) og forslag til utbyggingsavtale for Gjetergata 16 ut til offentlig ettersyn iht. Plan- og bygningsloven §12-10.

Bildet viser plankartet av Gjetergata 16
BILDE: Plankart

Planområdet dekker ca. 0,26 dekar og arealet foreslås regulert til boligbebyggelse. Hensikten med planen legge til rette for fortetting med boliger på eiendommen Gjetergata 16 i sentrum.

Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under kunngjøringer eller innsynportal, se sak PS 121/18 for planforslaget, og sak PS 122/18 for forslag til utbyggingsavtale.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes innen 15. november 2018 til e-post: , eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes innen 15. november 2018 til e-post: , eller Drammen kommune, Byprosjekter, Postboks 7500, Engene 1, 3008 Drammen.