Formannskapet har i møte 12. desember 2017, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen (detaljregulering) ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningsloven §12-10. I samme møte vedtok formannskapet å legge forslag til utbyggingsavtale for InterCity Vestfoldbanen, Kobbervikdalen – Drammen, mellom Bane NOR SF og Drammen kommune ut til offentlig ettersyn.

Formannskapet har i møte 12. desember 2017, vedtatt å legge forslag til reguleringsplan for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen (detaljregulering) ut til offentlig ettersyn ihht Plan- og bygningsloven §12-10. I samme møte vedtok formannskapet å legge forslag til utbyggingsavtale for InterCity Vestfoldbanen, Kobbervikdalen – Drammen, mellom Bane NOR SF og Drammen kommune ut til offentlig ettersyn.

Om prosjektet

Bane NOR skal oppgradere Drammen stasjon, med seks spor til plattformer. De får direkte adkomst til Bybrua og undergangen går helt ut til strandpromenaden.

Mellom Drammen og Gulskogen stasjoner skal det bygges nytt dobbeltspor for Sørlandsbanen og ny undergang ved Vintergata. Planene er også koordinert med senere bygging av Tilfartsveg vest og utvidelse av Baker Thoens allé.

Gulskogen stasjon skal bygges om med fire spor til plattformer og to nye personunderganger. Dette vil gi enklere atkomst til Gulskogen senter.

Den største delen av prosjektet blir ikke synlig. Det skal bygges nytt dobbeltspor for Vestfoldbanen i tunnel fra Danvik til Skoger. Tunnelstrekningen mellom Drammen og Skoger etableres for hastighet 200 km/t.

Byggeperiode: 2019-2024

Saksdokumenter og merknader til reguleringsplanen

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan ses under menyvalget Innsyn, Politikk, Formannskapet 12.12.2017, PS 0171/17.

Merknader til reguleringsplanen sendes til:
Bane NOR
• , eller
• Bane NOR, Postboks 4350, 2308 Hamar

Eller til:
Drammen kommune
• , eller
• Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen
• Merknader kan også sendes inn som e-høring.

Merk innspillene med "InterCity-prosjektet Høringsuttalelser, Offentlig ettersyn reguleringsplan Drammen-Kobbervikdalen". Bemerkninger vil bli referert og kommentert når saken legges fram til 2.-gangsbehandling.

Kontaktinformasjon vedrørende reguleringsplanen

Spørsmål om prosjektet kan rettes til
• Bane NOR v/ Sverre Lerbak: tlf. 404 35 348
• Bane NOR v/Torgeir Fossnes: tlf. 916 55 807
• Drammen kommune v/ Liv Marit Carlsen, , tlf. 402 14 840
Spørsmål om grunnerverv kan rettes til: Magnus Billing: , tlf. 984 81 504.

Informasjonsdager for reguleringsplanen

Bane NOR inviterer til åpne kontordager og møter i høringsperioden. På de åpne møtene vil Bane NOR orientere om planforslaget. På de åpne kontordagene vil både Bane NOR og Drammen kommune være til stede for å kunne svare på spørsmål.

Åpne møter:
• 16. og 23. januar, kl. 18:00. Sted: Auditoriet, Papirbredden

Åpne kontordager:
• 9, 11, 17, 18, 22 og 24 januar kl. 14-18. Sted: Drammen stasjon bygg C, inngang ved sykkelhotellet.

Saksdokumenter og merknader til utbyggingsavtalen

Utbyggingsavtalen og tilhørende saksdokumenter kan sees på PS 0172/17.

Eventuelle merknader til avtalen kan sendes til Drammen kommune, Byprosjekter, postboks 7500, 3008 Drammen eller på e-post innen 5. februar 2018.

Vennligst oppgi saksnummer 172/17.

 
Felles frist for innspill og merknader er 5. februar 2018.