I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 og 17-4, legges forslag til Detaljregulering for Konnerudgata 33, Selmersgate 26 og 30 og tilhørende utbyggingsavtale ut til høring og offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet 27.08.2019.

Informasjon om planarbeid
Planområdet ligger i Nybyen, og er på ca. 1,6 daa. Planforslaget legger til rette for ny boligbebyggelse i form av leilighetsbygg på 3-4 etasjer, samt forretning og tjenesteyting i første etasje mot Konnerudgata. Eksisterende bebyggelse foreslås revet.

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under Politiske saker > Formannskapet 27.08.2019 sak 0103/19 og 0104/19.

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til:
e-post:
eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «PLAN-19/01022 – Detaljregulering for Konnerudgata 33 m.fl.»

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til:
e-post:
eller: Drammen kommune, Byprosjekter, Postboks 7500, 3008 Drammen

Frist for innspill til planarbeidet og utbyggingsavtalen er satt til 25.10.2019.