I medhold av Plan- og bygningsloven § 12-10 legges forslag til detaljregulering og forslag til utbyggingsavtale for Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 og 4 ut til høring og offentlig ettersyn.

Vedtak ble fattet i Formannskapet 11.12.2018. Planforslaget omfatter deler av kvartalet som er avgrenset av Losjeplassen, Strandveien, Søren Lemmichs gate og Tomtegata. Planområdet er på ca. 9,5 daa.
Hensikten med planen er å legge til rette for kvartalsfortetting i sentrum med ny bebyggelse for boliger og noe forretnings-/bevertningsareal.

Planforslaget inklusive vedlegg er oppdatert etter politisk behandling i henhold til vedtakets punkt 2 og 3 (sak PS 0184/18). 

Saksdokumenter til plansaken finnes under.

Til orientering er det følgende dokumenter som ble oppdatert etter førstegangsbehandling:

- Reguleringsbestemmelser (punkt 6.1.5-c)
- Planbeskrivelse
- Takplan
- Trafikkanalyse
- Støyfaglig vurdering
- VA-plan
- Brannsikringsstrategi og -plan

Saksdokumenter til utbyggingsavtalen: se sak PS 0185/18

Spørsmål og merknader til planen kan sendes til e-post: , eller Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Spørsmål og merknader til utbyggingsavtalen kan sendes til e-post: , eller Drammen kommune, Byprosjekter, Postboks 7500, Engene 1, 3008 Drammen.

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «19/00169 – Detaljregulering for Søren Lemmichs gate 1 og Losjeplassen 2 og 4».

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 31.03.2019.

Saksdokumenter til plansaken:

Saksprotokoll vedtak

V1_Forslag til plankart datert 16.11.2018

V2_Forslag til reguleringsbestemmelser revidert 15.01.2019

V3_Forslag til planbeskrivelse revidert 01.02.2019

V4_Merknadsbehandling

V5_Utomhusplan og takplan revidert 25.01.2019

V6_Trafikkanalyse_revidert 27.01.2019 og adkomst parkeringskjeller

V7_Støyfaglig vurdering revidert 22.01.2019

V8_Vann og avløp_revidert 25.01.2019

V9_Brannsikringsstrategi og -plan revidert 28.01.2019

V10_Geoteknisk vurdering og grunnundersøkelser

V11_ROS-analyse revidert 23.01.2019

V12_Kunngjøringsannonse