Høringsfrist 15. desember 2017

Drammen Glassverk, områderegulering utvidelse av planområdet

I henhold til plan- og bygningsloven §12 – 8 varsles det om utvidelse av planområdet for pågående planarbeid med områderegulering for Drammen Glassverk. Bystyret vedtok i møte 01.11.2016, Sak 159/2016 at Svelvikveien 57,61 og 63 og Glassverket båthavn skal inngå i områderegulering for Drammen Glassverk.
 
Utvidelsen berører eiendommene med gårds- og bruksnummer Gnr. 25 Bnr. 121, 122, 128, 129, 132, 144 og 145 og Gnr. 26 Bnr 368.

Det utvidede planområdet er på ca. 33,2 dekar. Planområdet foreslås regulert til kombinert formål og småbåthavn, for å legge til rette for etablering av bolig, i tillegg til en videreføring av næring og båthavn.

Planprogrammet for Drammen Glassverk, fastsatt i Bystyret 24.11.2015, vil også gjøres gjeldende for det utvidede planområdet.

Da oppstart av planarbeid tidligere er kunngjort, bes det i denne omgang kun om innspill til utvidelsen av planområdet.

Spørsmål eller merknader til utvidet planområde sendes til Drammen kommunen innen 15.12.2016 på e-post
eller til Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen.

Vennligst merk med «14/9608 Områderegulering for Drammen Glassverk – innspill til utvidet planområde».