Varsel om planoppstart

I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-14 varsler Drammen kommune om endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen, delstrekningen Strømbakken – Kølabånn.

Bystyret i Drammen vedtok Detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen 24.04.2018. Bane NOR ønsker å endre en del av denne planen, på strekningen Strømbakken – Kølabånn. Her skal jernbanen gå i tunnel. Det som skal endres, er løsning for evakueringstunnel fra hovedtunnelen. I den vedtatte planen fra 24.04.2018 er det lagt opp til en evakueringstunnel ved Liasvingen med forbindelse til evakueringstunnelen fra E134 Strømsåstunnelen. Evakueringsløsningen endres nå ved at det i stedet bygges en evakueringstunnel parallelt med hovedtunnelen bort til et tverrslag (tunnel ut i dagen) ved Austadveien. Figurene nedenfor viser de to løsningsprinsippene.

 Figur 1: Løsning for evakueringstunnel i den vedtatte reguleringsplanen fra 24.04.2018. Evakueringstunnel ved Liasvingen til eksisterende evakueringstunnel for E134 Strømsåstunnelen


Figur 2: Ny løsning for evakueringstunnel. I stedet for evakueringstunnel ved Liasvingen bygges det en evakueringstunnel parallelt med hovedtunnelen frem til tverrslag (tunnel ut i dagen) ved Austadveien.


Den nye parallelle evakueringstunnelen vil ligge innenfor jernbanearealet i planen som ble vedtatt 24.04.2018. Det som utløser behov for reguleringsendring, er at det skal være en 50 meter restriksjonssone rundt tunnelen. Dette betyr at reguleringsendringen fører til at noen grunneiere får en restriksjonssone under eiendommen sin som de ikke har hatt før. Samtidig vil restriksjonssonen bli borte under noen eiendommer som hadde restriksjonssone knyttet til evakueringstunnelen ved Liasvingen. Kartet nedenfor viser arealer der vedtatt reguleringsplan skal oppheves, arealer der vedtatt plan fortsatt skal gjelde, og arealer som reguleres nå. Den sorte stiplede streken viser området der det går ut varsel om endring av planen.


Figur 3: Arealer der vedtatt reguleringsplan fra 24.04.2018 oppheves (grå), arealer der planen fortsatt skal gjelde (fiolett) og arealer som ikke har vært regulert før, men reguleres nå (rødt). Sort stiplet strek viser varslingsområdet for endring av planen.


Figuren nedenfor viser et lengdeprofil for den nye Vestfoldbanen. Lengdeprofilet viser tunnelen med et togsett, terrengoverflaten, og høyde over havet i meter. Det skraverte området er restriksjonssonen, som strekker seg 50 meter fra tunnelen i alle retninger. Den gule stiplede markeringen viser delstrekningen der det nå varsles om reguleringsendring. Vi ser at det kun er i området mot Strømbakken at tunnelen ligger mindre enn 50 meter under bakken og at restriksjonssonen kommer opp på terrengnivå. Jo lenger man beveger seg mot Kølabånn, jo dypere ligger tunnelen og sikringssonen i forhold til terrengoverflaten.

Figur 4: Lengdeprofil som viser jernbanetunnelen med et togsett, restriksjonssonen (grå skravur), terrengoverflaten (sort) og høyde over havet i meter (blå linjer). Gule stiplede streker markerer den aktuelle strekningen for reguleringsendringen.

I restriksjonssonen er det ikke tillatt å gjøre noe som kan medføre skade på tunnelene eller sikringssonen rundt disse. Man kan ikke gjøre tiltak i grunnen uten å ha innhentet tillatelse fra Bane NOR. Eksempler på tiltak som krever tillatelse er sprenging og boring av energibrønn.

Dette er et varsel om at det settes i gang arbeid med reguleringsendring. Dersom du har opplysninger eller merknader til oppstarten av planarbeidet, kan disse sendes til Drammen kommune, Byplan, Postboks 7500, 3008 Drammen eller til innen 18. januar 2019. Merk innspillene med "Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen – Kobbervikdalen. Strekningen Strømbakken – Kølabånn."


Det vil bli utarbeidet et forslag til endret detaljregulering. Dette forslaget vil bli behandlet av formannskapet i Drammen før det sendes på høring til berørte grunneiere og offentlige instanser. Høringen forventes å starte i siste del av mars 2019. I høringsperioden vil det bli avholdt en åpen kontordag der man kan snakke med planleggerne. Etter høringen vil innkomne merknader bli behandlet. Deretter går planendringen til politisk sluttbehandling. Vedtak av endret plan forventes i juni 2019.


Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e-post , tlf. 916 55 807 eller Esben Svendsen, e-post , tlf. 402 06 130.
Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e-post .

Mer informasjon om InterCity-prosjektet Drammen – Kobbervikdalen finnes på Bane NORs prosjektside .