Bystyret har i møte den 03.09.2019, vedtatt Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen, Delstrekningen Strømbakken-Kølabånn.

Planen omfatter en endring av løsningen for evakueringstunnel for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen på delstrekningen Strømbakken-Kølabånn. Det er nå vedtatt at evakueringstunnelen som tidligere skulle knytte seg til evakueringstunnelen for E134 Strømsåstunnelen og komme ut i Liasvingen, nå isteden vil gå parallelt med hovedtunnelen og komme ut ved det tidligere vedtatte regulerte tversslaget (utgangen) ved Austadveien. Endringen vil ikke bli synlig over bakkenivå, men utløste behov for reguleringsendring da det følger en restriksjonsgrense på 50 meter rundt tunnelen. Dette betyr at noen grunneiere har fått en restriksjonssone under eiendommen sin som de ikke hadde tidligere, og i området mot Strømbakken ligger restriksjonssonen opp på terrengnivå. Samtidig har restriksjonssonen blitt borte under noen eiendommer som hadde restriksjonssone knyttet til den tidligere regulerte evakueringstunnelen «Liasvingen».

Vedtatt plankart
BILDE: Figur 1 Vedtatt plankart over Endring av detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen, Delstrekningen Strømbakken-Kølabånn

Saksdokumentene med alle vedlegg og Bystyrets behandling kan sees på kommunens nettsider under politiske saker og møter > bystyret 03.09.2019 se sak 0138/19.

Vedtaket av detaljreguleringsplanen kan i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 3 uker.

Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.