I medhold av Plan- og bygningslovens §§12-10 og 12-14, legges forslag til endring av "detaljregulering for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen. Delstrekningen Strømbakken - Kølabånn" ut til høring. Vedtak ble fattet i Formannskapet 09.04.2019.

Planforslaget omfatter en endring av løsningen for evakueringstunnel for InterCity Vestfoldbanen Drammen-Kobbervikdalen på delstrekningen Strømbakken-Kølabånn. I vedtatt løsning fra 24.04.2018 lå det til grunn en evakueringstunnel fra hovedtunnelen for ny Vestfoldbane som skulle knytte seg til evakueringstunnelen for E134 Strømsåstunnelen og komme ut i Liasvingen. I reguleringsendringen som nå foreslås, er dette endret til at man i stedet bygger en evakueringstunnel parallelt med hovedtunnelen som kommer ut ved det allerede vedtatte regulerte tverrslag (utgang) ved Austadveien. Endringen vil ikke være synlig over bakkenivå. 

Figur 1: Foreslått ny løsning. En parallell rømningstunnel til tverrslag (utgang) ved Austadveien

Den nye parallelle evakueringstunnelen vil ligge innenfor jernbanearealet i planen som ble vedtatt 24.04.2018, men utløser reguleringsendring da det er en restriksjonssone på 50 meter rundt tunnelen. Dette betyr at reguleringsendringen vil føre til at noen grunneiere får en restriksjonssone under eiendommen sin som de ikke har hatt før og i området mot Strømbakken vil restriksjonssonen komme opp på terrengnivå. Samtidig vil restriksjonssonen bli borte under noen eiendommer som hadde restriksjonssone knyttet til den regulerte evakueringstunnelen «Liasvingen». Ny løsning vil gi ca. tre måneders kortere periode med tunneldrift og tilhørende massetransport, og vil også gi enklere drift og vedlikehold av banen.

Grunnet denne endringen omfatter planområdet også arealer der vedtatt detaljregulering fra 24.04.2018 foreslås opphevet, for å skape samsvar mellom det som blir bygd løsning og regulert situasjon.

Informasjon om planarbeidet
Det vil bli avholdt åpent møte om planforslaget mandag 27.mai kl 18.00. Representanter fra Bane NOR og Drammen kommune vil være til stede fra kl 17.00 for de som også ønsker å stille spørsmål til planleggerne. Adresse: Tollbugata 4, inngang gjennom flytogpassasjen (også tilgjengelig fra Schultz gate).
Saksdokumenter kan finnes på kommunens nettsider under politiske saker og møter – Formannskapet 09.04.2019 se sak 0044/19. Høringsfrist er satt til 14.juni 2019.

Spørsmål om prosjektet kan rettes til:
Bane NOR v/Torgeir Fossnes, e-post , tlf. 916 55 807 eller Esben Svendsen, e-post , tlf. 402 06 130.
Drammen kommune v/Liv Marit Carlsen, e-post eller Elisabeth von Enzberg-Viker, e-post .