Det kunngjøres vedtak om reguleringsendring av reguleringsplan for Lensmannsløkka. Vedtaket er fattet 28.10.19 etter delegert fullmakt fra Formannskapet (jfr. bystyresak om delegering, sak 24/09).

Planområdet ligger mellom Tufte og Gomperudhøgda på Konnerud. Planforslaget legger opp til å flytte formålet friområde (Lekeplass F6) fra gnr/bnr 81/373 til gnr/bnr 81/375. Den nåværende plasseringen av formålet for lekeplass gjør det vanskelig å bygge bolig på tomten gnr/bnr 81/373. Endringen av reguleringsplanen vil frigjøre areal i gnr/bnr 81/373 slik at det vil være mulig å etablere bolig på tomten. Ny plassering av formålet for lekeplass vil koble seg til et sammenhengende grøntareal.

Bildet viser plankart etter endring.

Saksdokumentene med alle vedlegg og behandling kan sees på kommunens nettsider (www.drammen.kommune.no) under innsyn –Drammen kommune> Plan & bygg, se sak 19/9347.

Vedtaket kan i henhold til plan- og bygningslovens § 1-9 og § 12-12 påklages. Eventuell klage må sendes Drammen kommune innen 20 november 2019. Krav om innløsning og erstatning i henhold til plan- og bygningslovens § 15-2 og § 15-3 må evt. settes fram innen 3 år.

Vedlegg: