I medhold av Plan- og bygningslovens § 12-10 legges forslag til Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen Helsepark ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i Formannskapet i Drammen 19.03.2019 og i Planutvalget i Lier 12.03.2019.

Planforslaget er utarbeidet av Helse Sør-Øst RHF som tiltakshaver og forslagsstiller, med Multiconsult AS som plankonsulent.

Planområdet er lokalisert på Brakerøya, og omfatter arealer i Drammen og Lier. Hovedvekten av arealene ligger på fjordsiden av jernbanelinjen, på industriområdet til ABB med tilliggende arealer. Avgrensningen omfatter også deler av Fjordparken, fjernvarmesentralen, deler av veien Terminalen, og arealer ved CC-varehus/Tomtegata og deler av veisystemet ved rundkjøringen på Strandveien med omkringliggende arealer. Størrelsen på planområdet er 288 daa.

Hensikten med planforslaget er å er å legge til rette for utbygging av nytt sykehus i Drammen med tilhørende infrastruktur og parkeringsanlegg. For øvrig tilrettelegges det for Helsehus/legevakt, samt knutepunktutvikling med bymessig flerfunksjonell næringsbebyggelse ved Brakerøya stasjon, denne delen av planen har prosjektnavnet Drammen Helsepark. På Tomtegata 64 foreslås det et kombinert parkeringshus og næringsbygg. Planforslaget sikrer videreutvikling av Fjordparken og åpning av Nøstebekken.

Det blir avholdt åpent møte og «åpen kontordag» om planarbeidet:

  • Åpent møte holdes den 24.04.19, kl. 18. Adresse: Jakob Borchs gate 6, 3012 Drammen. Representanter for forslagsstiller og kommunene er til stede. Det blir holdt en presentasjon om planforslaget, og det blir anledning til å stille spørsmål i plenum.
  • Åpen kontordag arrangeres den 30.04.19, kl 14.00 - 20.00. Adresse: Jakob Borchs gate 6, 3012 Drammen. Representanter for forslagsstiller og kommunene er til stede for å svare på spørsmål om planarbeidet.

Informasjon om planarbeidet
Planforslaget med konsekvensutredning, inklusive vedlegg og formannskapets behandling, kan sees på kommunens innsynsportal, se sak 0035/19.                                                                                                     En "kortversjon" som gir et sammendrag av hovedtrekkene i planforslaget kan leses her

Øvrig saksdokumentasjon kan sees på saksinnsyn på kommunens nettsider under saksnummer 19/2456 (arkivert dokumentasjon t.o.m. 31.12.18 kan sees under saksnummer 17/9083).

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til: Drammen kommune v/planavdelingen:
Telefon kundesenteret: 32 04 00 00
E-post:

Alle innspill og uttalelser til Drammen kommune sendes til:
Postadresse: Drammen kommune, Byplan, postboks 7500, 3008 Drammen, eller e-post:

Vennligst merk spørsmål og merknader til planforslaget med «19/2456 Detaljregulering for nytt sykehus i Drammen – med Drammen helsepark».

 

Frist for innspill til planarbeidet er satt til 13.05.2019.