I henhold til plan- og bygningsloven § 12-8, varsler Park Utvikling AS oppstart av arbeid med detaljregulering for gbnr. 114/383 og 114/1101 med tilgrensende gatenett. Det varsles også oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale, i henhold til plan- og bygningsloven § 17-4.

 

Avgrensning av planområdet

Området har et samlet areal på ca. 3,4 daa og omfatter i hovedsak parkering og selskapslokaler. Planavgrensningen er eiendomsgrensen mot syd og vest, mens det mot Gamle Kirkeplass er tatt med til veimidte. Mot nord er hele Øvre Storgate langs planområdet tatt med.

Planstatus

Planområdet er uregulert og er i gjeldende kommuneplan avsatt til kombinert formål bybebyggelse. Ønsket formål vil være i tråd med kommuneplanen.

Kvartalet omfattes også av kommunedelplanen for sentrum, vedtatt 20.05.2006, hvor kvartalet utgjør område B16, avsatt til bybebyggelse – blandet formål. Deler av planområdet omfattes også av bevaringsområde - kulturminner.

I Drammen kommunes kulturminneregistrering er deler av planområdet registrert som kulturmiljø med svært høy bevaringsverdi. Bygningen på planområdet, Gamle kirkeplass 1, er angitt til høy verneverdi, klasse B.

Hensikten med planarbeidet

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for etablering av boligbebyggelse med tilhørende anlegg i kombinasjon med bevaring av kulturminne og mulighet for noe næring. Nybygg tenkes løst som boligblokker med parkering under terreng. Det vil bli utredet ulike alternativer i forhold til bevaring, opprusting og ombygging av kulturminnet. Ett av alternativene medfører at deler av kulturminnet rives.

Vurdering av krav om konsekvensvurdering

Tiltaket er vurdert i henhold til Plan- og bygningslovens kapittel 4 «Generelle utredningskrav» og Forskrift om konsekvensutredninger. Planlagte tiltak er vurdert til ikke å utløse krav om planprogram og konsekvensutredning

Innspill, samråd og medvirkning

Eventuelle synspunkter, merknader, opplysninger m.v. som kan ha betydning eller interesse for planarbeidet skal sendes skriftlig til: Halvorsen & Reine AS, sivilarkitekter MNAL, Hotvetalléen 11, 3018 Drammen, tlf: 32215290, e-post:
med kopi til

For at innspill skal kunne vurderes tidlig i planarbeidet må de sendes innen 31.05.2017