I henhold til Plan- og bygningsloven § 12-8 varsles oppstart av detaljregulering for Hofgaards gate 27 m. fl.; gnr. 113 bnr. 265, 261, 259, 140, 141, 142, 182, 183 og deler av gnr. 113 bnr. 274, 179, 6004, 6017 og 538 i Drammen kommune.

Planområdet er på ca 6 daa. Formålet med planarbeidet er å regulere området til boligbebyggelse. Næringsbebyggelsen på området planlegges revet og erstattet av boligbebyggelse i 3-5 etasjer, med parkering i p-kjeller. Engene 105 og 107 vil også bli vurdert revet.

Planforslaget omfattes ikke av krav til konsekvens-utredning eller planprogram. Etter Plan- og bygningsloven § 17-4 varsles samtidig oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale.
Kunngjøringen finnes også på www.meinich.no.
Naboer og grunneiere blir varslet direkte.

Spørsmål og merknader som kan ha betydning for
planarbeidet sendes innen 02.01.2017 til:

Meinich Arkitekter AS
v/ Siv.ark. Are Meinich, Briskebyvn. 74, 0259 Oslo, tlf. 22 54 24 22 eller e-post:
med kopi til