Bane NOR (tidligere Jernbaneverket) legger forslag til kommunedelplan (KDP) med konsekvensutredning (KU) for dobbeltspor på jernbanestrekningen Gulskogen–Hokksund ut til høring og offentlig ettersyn i henhold til Plan- og bygningsloven §§ 3-7 tredje ledd og 4-2.

Planforslaget omfatter deler av Drammen, Nedre Eiker og Øvre Eiker kommuner. KDP fremmes med én anbefalt korridor for hver av delstrekningene Gulskogen–Mjøndalen og Mjøndalen–Hokksund. KU drøfter ulike kombinasjoner av korridoralternativer basert på analyser i tematiske fagrapporter. Bane NORs anbefalte alternativ (kombinasjon av korridorer) kommer best ut med hensyn til jernbanetekniske krav, samfunnsnytte, verneinteresser og økonomi. Det gir dessuten minst ulempe for lokalsamfunn.

Folkemøter vil bli avholdt i Festsalen på rådhuset i Hokksund mandag 19.juni kl.19-21, og på Scandic Park Drammen onsdag 21.juni kl.18-20. Høringsdokumentene og mer informasjon finnes på www.banenor.no/gulhokk og kommunenes hjemmesider. Merknader og innspill til planforslaget merkes «Kommunedelplan dobbeltspor Gulskogen–Hokksund» og sendes til Bane NOR, postboks 4350, 2308 Hamar, eller som epost til .

Spørsmål kan også rettes til Bane NOR på deres telefon nr. 05280 eller til prosjektleder Randi Mona (994 44 482).

Frist for innspill er mandag 4.september 2017.

Dokumentene:

KU hovedrapport

Planbeskrivelse

Planbestemmelser Drammen kommune

Plankart Drammen kommune

Planbestemmelser Nedre Eiker kommune

Plankart Nedre Eiker kommune

Planbestemmelser Øvre Eiker kommune

Plankart Øvre Eiker

Følgebrev