Drammen kommune har utarbeidet forslag til ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder. Formannskapet vedtok i sitt møte 12. juni 2018 at forslaget til parkeringsstrategi og parkeringsveileder skulle sendes på høring og legges ut til offentlig ettersyn.

Innholdet i ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder

Parkeringsstrategien tar for seg de parkeringspolitiske målene, hovedgrepene i virkemiddelbruken og begrunnelsen for dem. Viktige tema er blant annet antall parkeringsplasser, regulering av parkeringstid, priser for parkering, parkering for elbiler og boligsone-/beboerparkering.

Parkeringsveilederen gir konkrete bestemmelser og retningslinjer om parkering ved nybygging og omregulering. Forslaget innebærer blant annet nye soner for parkeringsnormer, nye normer for antall parkeringsplasser for bil, nye krav til tilrettelegging for lading av elbil og økte krav til kvaliteten på sykkelparkeringsplasser.

Den nye parkeringsstrategien med veileder vil når den blir vedtatt erstatte gjeldende parkeringsstrategi vedtatt av bystyret 22.06.1999, kapittel 5.5.4 Parkering i kommuneplanens arealdel vedtatt 05.10.2015 og gjeldende parkeringsveileder vedtatt som en del av kommunedelplanens arealdel 05.10.2015.

Informasjon om parkeringsstrategien og parkeringsveilederen

Det ble avholdt åpent møte om forslaget til ny parkeringsstrategi og parkeringsveileder i aulaen på Marienlyst skole 28. august.

Saksdokumenter fra møtet:

Her finner man formannskapets vedtak 12.06.2018, saksframlegget til denne behandlingen og dokumentene som er på høring og offentlig ettersyn. Det er tre dokumenter som er på høring:

  • Parkeringsstrategi med parkeringsveileder. Det er dette dokumentet som skal vedtas og vil være førende for parkering i Drammen kommune.
  • Parkeringsstrategi – faglig grunnlag. Dette dokumentet gir faglig grunnlag og begrunnelse for forslaget til parkeringsstrategi med parkeringsveileder. 
  • Spørreundersøkelse om parkering og byliv. Dette dokumentet er også en del av det faglige grunnlaget. Det redegjør for resultatene i en spørreundersøkelse om parkering og byliv som ble gjennomført i februar 2018.

Hvis du har spørsmål, kan du kontakte Drammen kommune skriftlig på adressene oppgitt nedenfor. Du kan også ringe kommunen på 32 04 00 00 (Kundesenteret).

Hvordan gi innspill?

Alle som ønsker det, kan gi innspill til parkeringsstrategien og parkeringsveilederen.

Alle innspill sendes til:
Drammen kommune, Byplan
Postboks 7500
3008 Drammen

Eller per e-post til:

Vennligst merk alle skriftlige spørsmål og merknader til planforslaget med «17/4740 Parkeringsstrategi for Drammen».

Frist for innspill til parkeringsstrategien og parkeringsveilederen er satt til 25. september 2018.