Varsel om oppstart av planarbeid, forhandlinger om utbyggingsavtale og offentlig ettersyn av forslag til planprogram. Høringsfrist er satt til 16. desember 2016.

 Knive og Lolland varsel om oppstart av planarbeid

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-9 legges forslag til planprogram ut til offentlig ettersyn. Vedtak ble fattet i møte i Formannskapet 25.oktober 2016.

I medhold av Plan- og bygningslovens §12-2, §12-8 og §14-2 kunngjøres med dette oppstart av arbeid med områderegulering med tilhørende konsekvensutredning for Knive og Lolland (gnr/bnr. 33/1, 34/1, 34/2 m.fl.).

I medhold av Plan- og bygningslovens §17-4 kunngjøres oppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale knyttet til varslet reguleringsplan.

Hensikten med planarbeidet er å tilrettelegge for boligformål med tilhørende infrastruktur. Områdeplanen skal fastsette helhetlig grep for teknisk og sosial infrastruktur, offentlige rom (grønnstruktur), bebyggelsens formål, bebyggelsens struktur, volum og høyder. Det skal tilrettelegges for en etappevis utbygging og det må som del av arbeidet gjøres en avklaring med hensyn på rekkefølgekrav i kommuneplanens arealdel knyttet til utvikling av Knive og Lolland.

Varslet planområde er på ca. 890 daa. Endelig planavgrensning avklares som del av videre planprosess.

Saksdokumentene med alle vedlegg og formannskapets behandling kan sees på kommunens hjemmesider under menyvalget innsyn, politikk og riktig møtedato, sak PS 0134/16.

Spørsmål om planarbeidet kan stilles til:

Drammen kommune v/Viktoria Hamran Fjellbekk
Drammen kommune, Byplan, Engene 1, 3008 Drammen
Tlf: 32046084, E-post:

Eller

Stener Sørensen AS v/Ylva Hindhamar
Postboks 2125 Strømsø, 3003 Drammen
Tlf: 32 26 44 70, E-post:

Alle innspill og uttalelser sendes til:
Drammen kommune, Byplan
Engene 1, 3008 Drammen
E-post:

Frist for innspill er 16.12.2016

Det vil bli avholdt informasjonsmøte for alle interesserte i gymsalen på Åskollen skole, 24.november, kl.18.00. Velkommen!