Kommunal planstrategi for Drammen kommune 2017-2019 behandles i bystyret 21. februar. I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 skal forslag til vedtak kunngjøres minst 30 dager før politisk behandling.

Rådmannens forslag til vedtak:

Kommunal planstrategi for Drammen kommune 2017 – 2019 vedtas. Kommuneplanens samfunnsdel og arealdel revideres ikke i inneværende valgperiode.

 Forslag til planstrategi kan leses her.

I henhold til plan- og bygningsloven § 10-1 (2) skal kommunen i forbindelse med arbeidet med planstrategien innhente synspunkter fra nabokommuner, statlige og regionale organer.

Da det ikke er foreslått å revidere kommuneplanen har rådmannen kun gjennomført en målrettet høring opp mot nevnte organer. Innspill fra høringsfasen vurderes i forbindelse med politisk behandling.