Drammen bystyre har i vedtak i møte 28. mars 2017 fastsatt planprogram for kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljø i Drammen kommune.

I planprogrammet framgår hvilke tema som skal utredes som grunnlag for planarbeidet. Saksdokumentene med alle vedlegg og bystyrets behandling kan sees under menyvalget innsyn og politikk, PS 0030/17. http://innsyn.drammen.kommune.no/motekalender/motedag/4874471/sak/4885541

Bystyrets vedtak/fastsettelse av planprogram kan ikke påklages. Formannskapet legger imidlertid opp til stor grad av medvirkning i videre planprosess.